Pla de govern

Podeu veure aquí les àrees que porta cadascun dels regidors i regidores que formen part de l’equip de govern de Palau-saverdera. Fent clic a l’àrea que us interessi, podreu veure els objectius establerts a principi de mandat i el seu grau de compliment.

Àrea: Bon Govern i Transparència

Regidora responsable: Isabel Maria Cortada Soler
isabelm.cortada@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Elaborarem un codi ètic, de bon govern i de conducta, que reguli els comportaments i els compromisos dels càrrecs electes.No
Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de l’administració municipal i la seva actuació. Ho farem de manera accessible i comprensible.Actualitzacions del portal de transparència i web municipal.
Utilitzarem els mitjans telemàtics (WhatsApp, Facebook, Instagram ...) per complementar els espais i canals de comunicació de l’Ajuntament per garantir la transparència, la rendició de comptes i la informació pública. Ús regular de xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter i també Whatsapp i Youtube.
Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem la rendició de comptes. Ens comprometem a presentar semestralment un informe de les principals actuacions dutes a terme. ParcialEl Pla d'Acció Municipal està penjat a la web.

Àrea: Territori i Urbanisme

Regidora responsable: Isabel Maria Cortada Soler
isabelm.cortada@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
El nostre objectiu és el creixement sostenible, el manteniment, la rehabilitació i la millora d’infraestructures.Parcial
Donarem continuïtat a la petició realitzada a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal de revisar els sòls no sostenibles.Parcial
Es promourà una modificació puntual destinada a la reducció del perímetre edificable de la zona urbana per sota de la cota per tal de protegir l'espai natural de la muntanya de Verdera i reduir la densitat prevista al POUM actual.ParcialS'està tramitant la modificació de la classificació urbanística del SUD 3 i s'ha encarregat informe del SUD 4.
Revisarem i condicionarem els espais del poble on convé una adequació (entorn pisos Plaça Constitució, zona esportiva, Can Lluent, zona Font de Dalt ...).ParcialS'ha demanat subvenció per Can Lluent i per ampliar vestidors del camp de futbol.
Realitzarem inspeccions per tal de detectar infraccions urbanístiques.Des de la constitució de l'Ajuntament fins a 7 de febrer de 2020 s'han obert deu expedients de disciplina urbanística i es fan inspeccions regulars sobre el terreny.
Impulsarem l'adequació de la zona de la cooperativa buscant complicitat i sinergia entre la iniciativa pública i privada per fer-ne un focus d'atracció i dignifiqui l'entrada del poble.ParcialS'han iniciat converses amb la persona responsable d'elaborar el pla especial d'aquest sector, que està en mans privades.
Farem un estudi de mobilitat per disminuir la problemàtica de la convivència entre cotxes i persones. S'inclourà un apartat amb un pla integral de pilones.No
Impulsarem tallers per a la mobilitat als centres educatius.No
Realitzarem el manteniment de la xarxa dels camins municipals. Promourem la col·laboració de les associacions, creant un esdeveniment anual.ParcialS'ha fet el condicionament del camí ral i s'han desbrossat i netejat camins de la muntanya.
Impulsarem tallers per la promoció del territori als centres educatius del municipi, amb col·laboració dels educadors ambientals dels parcs naturals.No
Difondrem el nostre patrimoni natural i la riquesa paisatgística. Els dies 11, 12 i 13 d'octubre de 2019, es va fer la Fira Balcó de l'Empordà, dedicada al patrimoni megalític. També s'han fet xerrades (Alexandre Deulofeu i el redescobriment del romànic empordanès / 1 feb 2020) i una visita guiada a l'església dins del programa Espais medievals de l'Alt Empordà 2019.

Àrea: Ensenyament

Regidora responsable: Isabel Maria Cortada Soler
isabelm.cortada@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Considerem la cultura i l’educació com a eix de cohesió social, participació ciutadana i democràcia.El 6 de març de 2020 Maria Mercè Roca farà una xerrada a nens i nenes de l'escola sobre dones pioneres. També es faran cursets a l'escola per promoure la igualtat de gèneres.
Vetllarem perquè des de l'ajuntament puguem donar una resposta adequada als espais municipals: l'escola bressol, l'aula de música i la biblioteca.Parcial
Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules de l'escola bressol, l'aula de música i les activitats de lleure (extraescolars i casals).No
Respondrem a les demandes relatives al manteniment dels centres escolars.S'han arreglat bancs i taules del pati de l'escola que no estaven ben fixats, s'ha reclamat a Ensenyament millores en el pati i millors canalització d'aigua a la terrassa, properament es repassarà amb silicona les juntes de les finestres, s'estan canviant bombetes antigues per leds.
Donarem continuïtat a les subvencions, tant a l’escola per a la compra de material com als alumnes de secundària per a llibres.S'han donat subvencions per a la compra de llibres de text de secundària a les 39 famílies que van sol·licitar aquesta ajuda i que complien amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria.
Crearem un acte de reconeixement a l’esforç i la constància als alumnes.No
Promourem l’ús de la biblioteca per facilitar cursos extraescolars així com cursos per adults i gent gran.El 21 de novembre de 2019 va començar el curs d'alfabetització digital per a gent gran i adults.

Àrea: Cultura i Festes

Regidora responsable: Isabel Maria Cortada Soler
isabelm.cortada@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Reforçarem el teixit associatiu de manera que es garanteixi la seva activitat cultural.Parcial
Fomentarem i donarem suport a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com també les de nova creació.ParcialEs donen subvencions a les entitats del poble i s'han posat facilitats per a la creació de noves associacions, com la que està focalitzada en excursionisme.
Potenciarem l'organització d'actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, prioritzant la programació d'espectacles, concerts i activitats que hi estiguin vinculades.No
Realitzarem millores en la oferta d'activitats i festivitats que es duen a terme al poble, per tal d'aconseguir revitalitzar el teixit social, en totes les franges d’edat. ParcialS'han introaduït canvis en el programa de la Nit de Bruixes i Castanyes i aquest any es complementarà l'activitat principal amb una proposta de caràcter cultural.
Garantirem la renovació dels fons bibliogràfics, en especial el fons local, de la biblioteca municipal per garantir la quantitat i la qualitat de la informació que es posa a disposició de la ciutadania.No
Commemorarem els 100 anys de la creació de l'escola de la Mancomunitat, seu actual de l'Ajuntament.ParcialS'està treballant en els preparatius de la celebració.

Àrea: Medi Ambient

Regidora responsable: Paulina Calvo Cabanas
paulina.calvo@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Promourem una activitat anual de conscienciació amb voluntaris pel manteniment i neteja de l'entorn natural.No
Restaurarem l'entorn de la Torre del Xoriguer Petit i naturalitzarem l'espai amb col·laboració de Paisatges Vius.ParcialS'ha aprovat el projecte de restauració de les parcel·les que ocupava l'antic abocador de Puig de Llorí-Terra Mala
Promourem la reducció de residus i engegarem la recollida selectiva porta a porta, amb campanya de sensibilització.ParcialTramitació d'expedient d'instal·lació de minideixalleries a diferents punts del poble.
Promourem l'estalvi energètic amb la substitució de les làmpades de l'enllumenat públic per leds.No

Àrea: Infraestructures i serveis

Regidora responsable: Paulina Calvo Cabanas
paulina.calvo@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació dels serveis i el compliment dels contractes.No
Iniciarem processos d'internalització de serveis quan, fruit d'una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima pel servei en el nostre municipi.ParcialHi ha moltes feines que les fa la persona contractada mitjançant el Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Impulsarem i normalitzarem l'ús de clàusules socials en els concursos i processos d'adjudicació de contractes públics.No
Optimitzarem els serveis de manteniment i reparacions de les infraestructures de propietat municipal amb l'elaboració d'un Pla d'acció a curt, mitjà i llarg termini.S'ha posat en marxa un gestor d'incidències, amb el qual es poden planificar accions a curt i mitjà termini.
Estudiarem la viabilitat de mancomunar serveis amb pobles veïns, amb la finalitat de racionalitzar despeses.ParcialS'han iniciat converses amb Vilajuïga i Garriguella.
Treballarem per definir un nou escenari amb FCC S.A., malgrat haver heretat un contracte que va signar l'anterior equip de govern fins l'any 2027, per aconseguir adaptar el servei de recollida de residus a la normativa vigent.ParcialS'hi està treballant.

Àrea: Economia i finances

Regidora responsable: Paulina Calvo Cabanas
paulina.calvo@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d'energies renovables amb l'objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible.No
Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l'objectiu de reduir les emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.S'ha aprovat per a l'any 2020 l'Ordenança Fiscal que regula l'IVTM per incrementar bonificacions per a vehicles menys contaminants.
Rendirem comptes del Pla de Govern en relació amb l’execució dels pressupostos municipal (grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal, projectes desenvolupats amb indicació del seu cost, inversions realitzades, les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats)ParcialSe'n va donant informació a la web i portal de transparència (notícies d'acció de govern i informació sobre modificacions de crèdit i execució trimestral del pressupost)
Retornarem els superàvits a la ciutadania en forma de millors serveis públics i amb l'execució d'inversions prioritàries.En el ple de 26 de setembre de 2019 es va donar compte dels decrets que permeten destinar a pavimentació de carrers part del superàvit del 2018
Per conveni, els propers tres anys estem compromesos a destinar 100.000 € del pressupost municipal a la indemnització que ha permès evitar l'enderroc del Sun Village. Per tant estarem limitats pressupostàriament, però buscarem recursos econòmics per realitzar projectes necessaris pel poble.S'ha demanat 370.036€ en subvencions al Pla Únic d'Obres i Serveis per poder executar tres projectes importants.

Àrea: Comerç, empresa i turisme

Regidor responsable: Bruno Maydat Malé
bruno.maydat@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Establirem una borsa de treball municipal d'accés fàcil –operativa telemàticament– per les empreses del municipi i la resta de la comarca.Parcial
Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb els comerciants del municipi per generar accions d'actuació conjuntes.Parcial
Treballarem amb els municipis veïns que formem part del P.N. Cap de Creus i sota la seva direcció, per obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible. ParcialDesprés de vàries reunions amb els municipis veïns, la iniciativa està pendent del vistiplau de la Comunitat Europea
Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris estiguin donats d'alta com a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la reputació del municipi. Els tècnics de l'ajuntament vetllen perquè es respecti la normativa vigent en el moment de concedir les llicències.
Promourem un model de desenvolupament turístic fonamentat en la sostenibilitat econòmica, social, cultural i mediambiental.ParcialOrganització/finançament d’esdeveniments esportius i culturals basats en la descoberta del territori.
Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels productes de la terra.No
Continuarem promocionant la marca turística “Balcó de l'Empordà”.ParcialOrganització de l'edició 2020 de la cursa de muntanya Balcó de l'Empordà.

Àrea: Societat de la informació

Regidor responsable: Bruno Maydat Malé
bruno.maydat@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Promourem les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar en el terreny personal i professional.Organització d'uns cursos gratuïts d'alfabetització digital al novembre 2019.
Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies perquè la gent gran es desenvolupi personalment i conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.Estem treballant per desplegar la fibra òptica i ens hem adherit al projecte wifi4eu per dotar de wifi els carrers del poble.
Impulsarem els tràmits administratius i mecanismes electrònics per promoure la participació i l'interès de tothom en els afers públics, així com l'accés a la informació relativa a l'activitat municipal.Potenciació del tràmits online, gràcies a la nova pagina web de l'Ajuntament més fàcil d'utilitzar i formació especifica del personal.
Instal·larem càmeres lectores de matrícules de vehicles i ens coordinarem amb els Mossos d'Esquadra per millorar la seguretat al municipi.ParcialEls tràmits administratius estan retardant la instal·lació. La ubicació de les càmeres i el model de tecnologia estan triats, falta el vistiplau definitiu del Departament d'Interior per començar les obres d'instal·lació.

Àrea: Esports

Regidor responsable: Bruno Maydat Malé
bruno.maydat@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Promourem activitats ciutadanes de promoció de l'activitat física i l'esport, com ara caminades o bicicletades populars.
Incorporarem el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya i a la Xarxa d'Espais saludables de la Diputació.
Desenvoluparem espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per donar a conèixer l'oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi.
Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base.
Programarem inversions adequades per al manteniment, la millora i l'adequació dels equipaments esportius.

Àrea: Salut, afers socials i família

Regidora responsable: Gladys Fernanda López
gladys.lopez@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Fomentarem la participació ciutadana, facilitant en cada ocasió els mitjans més adients per fer-ho i la formació adequada.Es fa mitjançant els canals oficials de l'Ajuntament.
Mantindrem el processos participatius actuals i obrirem noves vies de participació ciutadana tipus consultes públiques.No No s'ha pogut aprovar un pressupost per a l'any 2020 i per tant, no hi ha partida per a aquestes actuacions.
Establirem enquestes de satisfacció respecte als serveis municipals i innovarem amb altres mecanismes que facilitin les aportacions de cadascú dels ciutadans. NoPendent de coordinació amb l'àrea de Serveis.
Reforçarem el teixit associatiu, fomentant la participació de les associacions municipals.Ajuts per a diferents associacions i cessió d'espais públics per fomentar la participació.
Potenciarem la xarxa d'espais municipals com a llocs de participació, formació, impuls de valors cívics i oci positiu.S'estan fent servir espais públics per fer activitats com el club de lectura, la pintura o els assajos de la coral.
Promourem els valors cívics i democràtics entre la població, com a base de cohesió social, en totes les franges d'edat i especialment entre infants i joves.ParcialPla de Joventut en vies d'elaboració.
Donarem suport a iniciatives que fomentin civisme. Potenciarem el voluntariat i l'associacionisme.S'ha donat suport a l'equip de voluntaris que va confeccionar mascaretes durant l'estat d'alarma decretat pel Covid 19. També hem donat suport als voluntaris que van repartir menjar a les persones en situació de risc.

Àrea: Participació ciutadana

Regidora responsable: Gladys Fernanda López
gladys.lopez@palau-saverdera.cat

OBJECTIUCOMPLIMENT A 7 FEBRER 2020ACCIONS FETES
Potenciarem l'envelliment actiu i afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les activitats que els afectin directament.Es fan cursos d'alfabetització digital, taller de memòria, cursos de català i suport a diferents activitats que fa l'Associació de la Tercera Edat.
Afavorirem el servei d'atenció a les persones grans de caire preventiu. Fins i tot establirem, si així ho volen, una xarxa de persones grans que facilitarà una vigilància de l'estat vital del col·lectiu.No
Continuarem amb els tallers de català, memòria, alfabetització digital, club de lectura, parc de salut, manualitats ... i qualsevol altra que sigui d'interès general.Es mantenen aquestes activitats.
Impulsarem activitats que afavoreixin la relació intergeneracional.No
Vetllarem perquè la gent gran disposi dels recursos necessaris i adequats.Anem fent reunions amb Benestar Social i també hem fet reunions amb el servei de teleassistència.
Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la salut que s'organitzin als centres educatius i qualsevol iniciativa.Donem suport a l'organització de cursets o els promovem directament, com per exemple, el curs sobre violència de gènere i cursets orientats a pares i mares.
Promourem l'activitat física i l'esport com a eina educativa de promoció de la salut en les instal·lacions municipals. Cedim espais per a cursos que promouen diferents associacions.
Reforçarem els programes que afecten la salut i la qualitat de vida d’adolescents i joves, com són la educació sexual, la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.NoTenim planificat començar al setembre del 2020.
Promourem activitats saludables per la gent gran aprofitant l'entorn natural del municipi.
Afavorirem l'acompanyament al jovent (de 16 fins a 29 anys) en les activitats del seu dia a dia així com en la cerca de feina.Publiquem ofertes de feina que hi ha a la comarca a les xarxes socials de l'Ajuntament.
Realitzarem una remodelació dels projectes de cohesió social en els més joves del municipi per tal de mantenir un clima vital i dinàmic, basant-nos en l'autogestió i la participació activa.
Donarem suport a les demandes de les famílies de l'àmbit local que es trobin en vulnerabilitat econòmicaJuntament amb els Serveis Socials del Consell Comarcal.
Ens coordinarem amb serveis socials en les actuacions que requereixin la implicació de l'Ajuntament.Estem en contacte directe amb els Serveis Socials del Consell Comarcal

Comments are closed.