La gestió dels residus ha esdevingut en relativament poc temps un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l’economia tant a nivell de país com a escala local. Els canvis que en els darrers 20 anys ha experimentat la gestió de residus, actualment no només segueixen produint-se sinó que s’han accelerat, arran de l’entrada en vigor de normes europees que condicionen de manera important tant les fites que cal assolir com els mecanismes i instruments que cal aplicar.

Directives europees (en revisió)

 • Recollida selectiva del 70% en pes al 2030.
 • Prohibir/Limitar l’abocament de residus reciclables.
 • Limitar l’entrada a abocadors a <10% de tots els residus.
 • Incrementar progressivament els cànons d’incineració i d’abocador.
 • Estendre progressivament els sistemes de PxG-PAYT (pagament per generació – pay as you throw)

PEMAR 2016 – 2022
(Pla estatal marc de gestió de residus)

 • Recollida selectiva >50% en pes al 2020.
 • Reduir els residus biodegradables a abocador.
 • Implantar la recollida de la FORM separada (Fracció Orgànica dels Residus Municipals).
 • Limitar al 35% els RM destinats a abocador al 2020.

PRECAT 2013 – 2020
(Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya)

 • Recollida selectiva >60% en pes al 2020.
 • Valoritzar 60% FORM generada al 2020.
 • Reduir a <10% i <25 impropis FORM i E.LL.
 • Reduir a <50% matèria orgànica destinada a l’abocador respecte els nivells de 2010.
Context
Etiquetat a:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.