Gestió i tractament de residus Contaminació acústica i lumínica
Projecte de Recollida porta a porta  Mapa de capacitat acústica de Palau-saverdera
Estalvi energètic Espais naturals
Pla d’Acció per a les Energies Sostenibles (PAES)

Procés participatiu per reduir emissions de CO2

Palau-saverdera, a la Setmana de l’Energia

Tancaments eficients edificis: Dispensari i Correus

Neteja dels camins de la muntanya

Plànol delimitació prevenció d’incendis forestals

Animals de companyia Salubritat Pública
Butlletí Municipal Abril 2016. Espai Acaldessa
Llicències d’activitats Educació ambiental

 

Normativa Municipal Palau-saverdera
Reglament d’explotació del servei de mini-deixalleria de Palau-saverdera  adherida a la xarxa de mini-deixalleria de l’Alt Empordà
Ordenança general reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal regulador de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Article 4.- No subjeccions; exempcions; reduccions i bonificacions.
Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
Convenis
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palau-saverdera i HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible (17/11/2015)
Conveni Marc entre l’Associació ECO8 Construcció Sostenible i l’Ajuntament de Palau-saverdera (27/01/2016)
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Palau-saverdera per a la prestació del servei de comptabilitat energètica (03/11/2016)