El sistema d’àrees protegides de Catalunya se sustenta en una xarxa de 184 espais d’especial valor ecològic, que estan protegits pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN), amb una superfície equivalent al 30% del territori català, aproximadament. Dins aquests espais, els anomenats espais naturals de protecció especial disposen d’un nivell de protecció superior, sota les figures de parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d’interès nacional i reserves naturals. Els espais naturals de protecció especial necessiten una regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada i especialment acurada. La norma que n’estableix les categories és la Llei 12/1985 d’Espais Naturals:

Parcs nacionals. Són els espais naturals d’extensió relativament gran, no modificats essencialment per l’acció humana, que tenen interès científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat de la declaració és preservar-los de totes les intervencions que poden alterar-ne la fisonomia, i la integritat i l’evolució dels sistemes naturals. La declaració de parc nacional s’ha de fer per llei estatal.

Paratges naturals d’interès nacional. Són els espais o els elements naturals d’àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, amb l’objectiu de garantir-ne la protecció i la de l’entorn. La declaració de paratge natural d’interès nacional es fa per llei.

Reserves naturals. Són els espais naturals d’extensió reduïda i de considerable interès científic que són objecte d’aquesta declaració per aconseguir preservar íntegrament el conjunt d’ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa per llei quan és reserva integral, i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

Parcs naturals. Són els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l’objectiu d’aconseguir-ne la conservació d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants. La declaració de parc natural es fa per decret del Govern.

 

Parcs Naturals a Palau-saverdera

Recs