Es podia presentar qualsevol proposta en matèria d’inversió que es consideres necessària pel poble. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple: la creació, renovació o millora d’equipaments municipals, l’adquisició de mobiliari urbà i béns materials, la millora d’espais públics (vials, carrers senyalització, enllumenat, asfaltat, zones verdes, clavegueram, etc.).

Clica aquí per obtenir més informació, detalls i exemples sobre què és una inversió per a un ajuntament.

Les propostes havien de complir les següents condicions:

  1. Ser inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.
  2. Donar resposta a una necessitat concreta.
  3. Ser de competència municipal.
  4. Ser tècnica i econòmicament viables, així com respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
  5. No podien ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
  6. Cap proposta podia superar els 35.000€.
Què és una inversió per a un ajuntament?

 

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Exemples generals

La renovació o creació d’un equipament
La millora d’un espai públic
L’adquisició de mobiliari
La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Exemples concrets d’inversions

 

NO és inversió

 

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

×