Pressupost 2019

EL PRESSUPOST DEL 2019 DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS I PARTIDES

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST 2019

Memòria d'Alcaldia
Relació detallada de despeses
Comparativa despeses 2018-2019
Relació detallada d'ingressos
Comparativa ingressos 2018-2019
Estat de liquidació d'exercicis anteriors
Plantilla de personal
Retribucions del personal
Inversions previstes en els pressupostos 2019
Informe econòmic financer i estabilitat pressupostària
Bases d'execució del pressupost
Modificades per acord de ple de 26 de setembre de 2019
Amortitzacions de patrimoni i provisions del saldos de cobrament dubtós
Certificació de préstecs concertats

MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2019

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2019

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors i que s’han fet efectius aquest any 2019. Si us interessa conèixer tots els detalls, podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2019

Aquesta és la taula-resum de la liquidació del pressupost per capítols (podeu consultar aquí amb detall com s’han obtingut els imports de la taula):

COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019

El 19 de juny es va convocar la reunió de la Comissió Especial de comptes per aprovar el Compte General de l’exercici 2019. Trobareu aquí l’acta de la reunió i aquí l’anunci d’exposició al públic.

El compte general del 2019 va estar exposat al públic del 30/06/2020 al 31/07/2020, no es varen presentar al·legacions i posteriorment va ser aprovat definitivament.

A continuació, trobareu els documents que formen part del compte general del 2019:

Podeu consultar aquí l’informe 21/2021 de la Sindicatura de Comptes sobre el compte general de les corporacions locals del 2019.

Comments are closed.