Es concedeix la llicència d’obres del Sun Village

Es concedeix la llicència d’obres del Sun Village, mitjançant un acord de Ple. La part actora interposa recurs contenciós administratiu contra l’acord del Pla i en demana la nul·litat perquè, segons exposa, la construcció no s’adapta a la normativa.

TORNA A LA

LÍNEA DEL TEMPS