Pressupost 2018

EL PRESSUPOST DEL 2018 DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST 2018

Anunci d'aprovació inicial dels pressupostos
Informe d'al·legacions presentades
Anunci d'aprovació definitiva dels pressupostos
Memòria d'Alcaldia
Relació detallada de despeses
Comparativa de despeses 2017-2018
Relació detallada d'ingressos
Comparativa d'ingressos 2017-2018
Estat de liquidació d'exercicis anteriors (2016 i 2017)
Plantilla de personal
Retribucions del personal laboral i funcionari
Inversions previstes en els pressupostos 2018
Informe econòmic i financer i estabilitat pressupostària
Bases d'execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i provisions de saldos de cobrament dubtós
Certificació de préstecs concertats

MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2018

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2018

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors i que s’han fet efectius aquest any 2018. Si us interessa conèixer tots els detalls, podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

Aquesta és la taula-resum de la liquidació del pressupost per capítols (podeu consultar aquí amb detall com s’han obtingut els imports de la taula):

COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018

Informe sobre el compte general de l'exercici 2018, emès pel secretari-interventor el 24 d'abril de 2019
Acta de la comissió especial de comptes, reunida el 17 de maig de 2019
El compte general va estar exposat al públic entre el 31 de maig i el 4 de juliol i, finalment, es va aprovar durant la sessió de Ple de 25 de juliol de 2019.

Última actualització: 12/01/2021

Comments are closed.