Pressupost 2020

EL PRESSUPOST DEL 2020 DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS I PARTIDES

L’equip de govern de Gent de Palau-AM va presentar tres propostes de pressupost pel 2020 que van ser rebutjades amb els vots en contra de l’oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom). Com a conseqüència d’això, l’Ajuntament va treballar amb els pressupostos prorrogats del 2019.

Tal com estableix la normativa, no es van poder prorrogar les inversions i no hi va haver consignació en el capítol VI de despeses.

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST 2020

MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2020

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2020

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No es van tenir en compte els ingressos i despeses que provenien d’exercicis anteriors i que es van fer efectius durant el 2020. Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat per fer la taula següent), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2020

Encara no està aprovada la liquidació del pressupost del 2020

COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020

Encara no està aprovat el compte general de l’exercici 2020.

Última actualització: 11/01/2021

Comments are closed.