Pla de govern 2019-2023

Aquestes són les àrees de treball de l’equip de govern de Palau-saverdera.

Feu clic a l’àrea que us interessi i trobareu informació sobre el regidor/regidora encarregat, els objectius plantejats a l’inici de mandat i el grau de compliment a 7 de febrer de 2020, a 30 de maig de 2021, a 4 de febrer de 2022 i a 2 de novembre de 2022.

Notes de procediment

  • Cal tenir en compte que les dades que trobareu a continuació són fruit d’una autoavaluació feta pels mateixos membres de l’equip de govern de Gent de Palau-AM.
  • A l’avaluació feta el 4 de febrer de 2022 es van comptar com a ‘assolits’ els indicadors que requereixen una feina constant que s’ha vingut fent des de l’inici de mandat. Igualment, es van comptabilitzat com a ‘descartats’ alguns ítems que, per diverses raons, ja no formen part del llistat d’objectius de l’equip de govern.
Última actualització: 03/11/2022

Comments are closed.