La normativa municipal s’adapta a la gratuïtat del curs de ‘P2’ de la llar d’infants

El Ple de l’Ajuntament del passat 28 de juliol va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15, que regula els preus públics per a la prestació del servei de la llar d’infants.

L’objectiu de la modificació és adaptar l’ordenança a la nova realitat, derivada del fet que la Generalitat es farà càrrec del cost de la llar d’infants per a famílies amb nens i nenes matriculats al curs d’Infantil 2 (fins ara conegut com a P2).

Si la proposta s’acaba aprovant tal com està redactada en aquests moments, els alumnes d’aquest curs només hauran de pagar una tarifa plana mensual (de 12€ a 17€, en funció de cada cas) per finançar conceptes com el material, l’assegurança, o el monitoratge de menjador, entre altres, que no estan inclosos dins del que paga la Generalitat.

Feu clic aquí per veure els canvis amb detall.

Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i Junts per Palau i amb les abstencions d’Alternativa x Tothom.

A la mateixa sessió de Ple es va donar compte del nomenament amb caràcter accidental d’Úrsula Mercader Gutiérrez com a secretària-interventora de l’Ajuntament, a partir de l’1 de setembre, en substitució d’Emili Santos Bach, que va demanar l’excedència voluntària a partir d’aquesta data i ja li ha estat concedida.

Entre altres qüestions, en el transcurs del mateix Ple, també es va acordar:

  • tornar a aprovar inicialment el Projecte de millora del drenatge de les aigües pluvials del mas Isach per adaptar-lo als preus actuals dels materials. Un primer projecte, que contemplava un pressupost base de 214.702,19€ va sortir a concurs el 25 de maig i va quedar desert per manca de licitadors. Aquest segon projecte, que podeu consultar fent clic aquí, preveu un pressupost base de 272.442,12€. Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i amb l’abstenció dels dos grups a l’oposició.
  • aprovar provisionalment la modificació de planejament que afecta la vialitat del sector d’equipaments del Mas Isach (Modificació puntual número 6 del POUM). L’expedient es trametrà ara a la Comissió d’Urbanisme que haurà de decidir sobre l’aprovació definitiva. L’acord es va prendre per unanimitat.
  • aprovar inicialment el reglament del cementiri. Feu clic aquí per a més informació.
  • l’adhesió al Consorci Vies Verdes, la qual cosa suposa el pagament d’una quota anual, a canvi del manteniment de la via verda cicloturista coneguda com a ‘Bicitranscat’, que passa per la part baixa del terme. L’acord es va prendre per unanimitat.
  • aprovar una moció d’Alternativa x Tothom, que demana la creació de l’àrea policial Girona Nord amb l’objectiu d’aconseguir més presència de Mossos d’Esquadra a la comarca.

Durant el Ple l’equip de govern va donar compte de les modificacions de pressupost números 11, 12 i 13, que podeu consultar fent clic aquí.

La sessió es va tancar amb el torn de Precs i preguntes que trobareu a partir del moment 57’45’’ de la gravació.

Feu clic aquí per veure tots punts de l’ordre del dia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.