Liquidació del pressupost del 2020

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 26 de febrer l’equip de govern de Gent de Palau-AM va donar compte de la liquidació del pressupost del 2020, que es va tancar amb un romanent de tresoreria (“superàvit”) d’1.155.990,85€.

Podeu veure a continuació l’evolució del romanent de tresoreria durant els darrers anys:

A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de l’Ajuntament era de 581.098€, la qual cosa suposa tenir una ràtio d’endeutament (resultat de dividir el deute viu entre els ingressos corrents liquidats) de 28,64%.

Podeu veure a continuació l’evolució de l’endeutament de l’Ajuntament durant els darrers anys:

Tal com indiquen els informes d’intervenció que formen part de l’expedient de liquidació del pressupost, l’Ajuntament va complir durant el 2020 amb la regla de despesa, amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el principi de sostenibilitat financera.

Podeu veure aquí els documents més importants de l’expedient de liquidació del pressupost, així com una taula-resum de l’estat d’execució a 31 de desembre de 2020.

Altres acords presos durant la mateixa sessió

A la mateixa sessió de Ple, l’Ajuntament va aprovar inicialment per unanimitat el Codi de Conducta dels càrrecs electes del Consistori, que podeu consultar fent clic aquí. Aquest codi s’exposarà al públic properament perquè tothom pugui fer-hi al·legacions, abans de l’aprovació definitiva.

L’equip de govern va donar compte al Ple de la modificació de crèdit 01/2021 i amb les abstencions dels grups a l’oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom) es va aprovar inicialment la modificació de crèdit 02/2021, que està exposada al públic fins el 22 de març. Podeu consultar aquí amb més detall aquests dos expedients.

Finalment, i per unanimitat, l’Ajuntament va aprovar adherir-se al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible, que obliga a redactar un pla d’actuacions encaminat a aconseguir una reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera del 40% per a l’any 2030.

Trobareu aquí tots els punts de l’ordre del dia de la sessió.

Trobareu aquí l’enregistrament en vídeo de la sessió.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.