Liquidació del pressupost del 2021

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 24 de febrer l’equip de govern de Gent de Palau-AM va donar compte de la liquidació del pressupost del 2021, que es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria (“superàvit”) d’1.140.141,28€.

Podeu veure a continuació l’evolució del romanent de tresoreria durant els darrers anys:

A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de l’Ajuntament era de 465.464€, la qual cosa suposa tenir una ràtio d’endeutament (resultat de dividir el deute viu entre els ingressos corrents liquidats) de 21,46%.

Podeu veure a continuació l’evolució de l’endeutament de l’Ajuntament durant els darrers anys:

Tal com indiquen els informes d’intervenció que formen part de l’expedient de liquidació del pressupost, l’Ajuntament va complir durant el 2021 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el principi de sostenibilitat financera, però va incomplir amb la regla de despesa.

Podeu veure aquí els informes citats en el paràgraf anterior, així com els documents més importants de l’expedient de liquidació del pressupost i una taula-resum de l’estat d’execució per capítols a 31 de desembre de 2021.

Altres acords presos durant la mateixa sessió de Ple

A la mateixa sessió de Ple es va acordar per unanimitat, i després de modificar la proposta plantejada inicialment per l’equip de govern, aprovar el plec de clàusules i el imminent inici de la licitació de les obres previstes en el Projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló.

També per unanimitat es va aprovar inicialment el nou redactat de l’Ordenança que regula l’Impost de l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a ‘plusvàlues’, per adaptar-la a la darrera sentència del Tribunal Constitucional.

El nou redactat s’exposarà al públic durant trenta dies a partir del proper dilluns 7 de març, per tal que pugeu presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Amb el vot a favor de tot el Consistori es va aprovar una moció plantejada per l’equip de govern de Gent de Palau-AM per reclamar la continuïtat del tram de la línia de tren Figueres-Portbou, la millora del servei, així com més manteniment i seguretat a l’estació de Vilajuïga.

En el primer punt de l’ordre del dia, Domènech Broch Padrosa va assumir el càrrec de regidor de l’equip de govern, en substitució de Gladys López.

Podeu veure aquí el vídeo de la sessió.

Trobareu aquí tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que es van debatre.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.