Oberta la convocatòria per escollir jutge de pau

Està oberta la convocatòria pública per a l’elecció del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del municipi de Palau-saverdera i podeu presentar la vostra candidatura fins el 6 de novembre.

Si voleu concórrer a la convocatòria podeu presentar la vostra sol·licitud presencialment a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9h a 14h) o bé per internet, mitjançant aquesta instància genèrica.

En qualsevol cas, caldrà que adjunteu la següent documentació a la vostra sol·licitud:

  1. Fotocòpia compulsada del DNI (no caldrà la compulsa si feu el tràmit per internet).
  2. Certificació o declaració jurada que no s’està en cap de les causes d’incapacitat de l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ).
  3. Certificació o declaració jurada de no estar afectat per cap de les causes d’incompatibilitat o prohibicions dels articles 389 a 397 de la LOPJ.
  4. Currículum vitae on s’especifiqui l’activitat que s’està desenvolupant en l’actualitat.

Requisits:

  • Poden ser nomenats jutges de pau, tant titulars com substituts, els qui, tot i no ser llicenciats en dret, reuneixin els requisits que estableix la LOPJ per a l’ingrés en la carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec (article 13 del Reglament dels Jutges de Pau)
  • Podrà ser escollit Jutge de Pau tot ciutadà espanyol major d’edat que no incorri en cap supòsit d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ni en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als articles 389 a 397 del mateix text legal, llevat de l’exercici d’activitats professionals o mercantils. En tot cas tenen compatibilitat per exercir les activitats següents: la dedicació a la docència o a la investigació jurídica; l’exercici d’activitats professionals i mercantils que no impliquin assessorament jurídic de cap mena i que, per la seva naturalesa, no siguin susceptibles d’impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència ni puguin interferir en el compliment estricte dels deures judicials.

Podeu consultar aquí la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.