Pla econòmic financer

El Pla econòmic financer va ser aprovat per Ple el 28 de maig de 2020 i estarà exposat al públic del 19 de juny al 20 de juliol. Un cop superat aquest termini, continuarà estan disponible en aquesta pàgina.

L’informe d’intervenció de 26 de febrer de 2020 informa que la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, aprovada per Decret d’Alcaldia 2020DECR000071, de 26 de febrer de 2020, compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, però no compleix amb la regla de despesa.

Atès l’incompliment de la regla de despesa, l’Ajuntament ha de formular un pla econòmic-financer que permeti, en l’any en curs i el següent el compliment de la d’aquesta regla.

Última actualització: 18/06/2020

Comments are closed.