Pla econòmic financer

L’informe d’intervenció de 26 de febrer de 2020 informa que la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, aprovada per Decret d’Alcaldia 2020DECR000071, de 26 de febrer de 2020, compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, però no compleix amb la regla de despesa.

Atès l’incompliment de la regla de despesa, l’Ajuntament ha de formular un pla econòmic-financer que permeti, en l’any en curs i el següent el compliment de la d’aquesta regla.

Última actualització: 22/03/2021

Comments are closed.