Pla normatiu 2023

L’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques imposa a les administracions l’obligació de fer públic, anualment, un Pla Normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser sotmeses a aprovació durant l’any següent i a publicar aquest Pla Normatiu al Portal de Transparència.

L’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar en el Ple de 26 de gener de 2023 el Pla Normatiu per aquest any, que preveu executar les iniciatives següents:

  • Aprovar l’Ordenança de civisme i convivència
  • Aprovar un nou Reglament Orgànic Municipal

Trobareu a continuació informació sobre l’estat de tramitació de cadascuna d’aquestes iniciatives.

Ordenança de convivència i civisme

actualment en tràmit

Es proposa l’aprovació d’aquesta nova Ordenança, amb la finalitat de disposar d’una normativa municipal que protegeixi l’espai públic i en reguli les activitats que s’hi desenvolupen, així com fomentar la convivència dels habitants del municipi i de les persones visitants.

Concretament es pretenen habilitar mecanismes per reconduir situacions incíviques, evitar la degradació del paisatge urbà, regular l’ús de l’espai públic, les actituds sobre el mobiliari urbà, les instal·lacions, els edificis públics i la via pública, les zones naturals i espais verds, regular la conservació, neteja i tancat de parcel·les, per la prevenció d’emissions a l’atmosfera, de la contaminació per residus, de la contaminació de les aigües, i de la contaminació acústica, i respecte els animals domèstics als espais públics.

Previsió: dins del primer trimestre del 2023. No es va complir amb el calendari previst i aquesta iniciativa es va incorporar al Pla Normatiu del 2024.

Reglament orgànic municipal (ROM)

TRAMITACIÓ NO INICIADA

Aquest Reglament va ser aprovat en la sessió plenària del dia 2 de novembre de 2000 i el seu text íntegre va ser publicat al BOPG núm. 41, de data 30 de març de 2020. Va ser objecte d’una modificació
aprovada pel Ple en la sessió del dia 18 de març de 2004 (BOPG 156, de 17/06/2004).

Feu clic aquí per veure el redactat actual.

L’objectiu de la modificació és adaptar el ROM a la normativa vigent, així com adequar les seves previsions a la realitat actual del funcionament municipal. En aquest sentit, i només a tall d’exemple, es poden destacar algunes disfuncions i mancances: la manca de coincidència amb la realitat pràctica de la periodicitat i dia de celebració tant dels plens com de la Junta de Govern Local establerta
al ROM; la falta de previsió de la possibilitat de celebrar sessions telemàtiques o de fer les sessions presencials fora del Saló de sessions de l’Ajuntament (establerta per la disposició final segona del
Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19, que afegeix l’apartat 3 a l’article 46 de la LBRL); la inexistència de cap referència a la nova regulació sobre la documentació digital que ha esdevingut fonamental en el funcionament administratiu actual de l’Ajuntament amb el gestor d’expedients (regulada per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques); l’obsolescència del règim econòmic i de dedicació dels regidors municipals (especialment a partir de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local); i la necessitat d’actualització dels aspectes relatius a la informació i la participació ciutadana (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Previsió temporal: Dins del tercer trimestre de 2023. No es va complir amb el calendari previst i aquesta iniciativa es va incorporar al Pla Normatiu del 2024.

Última actualització: 24/01/2024

Comments are closed.