Ple a l’Ajuntament: 24 de febrer (9h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 24 de febrer, a les 9h, a la sala de plens:

1.- Presa de possessió del sr. Domènech Broch Padrosa com a regidor municipal.

2.- Assabentament de l’informe anual de la intervenció municipal sobre objeccions formulades durant l’exercici 2021, de l’informe d’intervenció d’avaluació de l’estabilitat pressupostària, i del decret de l’alcaldia 2022DECR000073, de 15 de febrer d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2021.

3.- Assabentament del decret num. 2022DECR00074, de 17 de febrer de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-01 (X2022000243).

4.- Proposta de l’alcaldia, d’inadmissió de la sol·licitud de revisió d’ofici dels actes d’aprovació de les certificacions d’obra i d’expedició del certificat final d’obra i de l’acta de recepció, en relació al contracte de les obres d’adequació de Can Lluent per plaça i aparcament – fase 1.

5.- Proposta de l’alcaldia, d’inadmissió de la sol·licitud de revisió d’ofici dels actes d’aprovació de les certificacions d’obra i d’expedició dels certificats finals d’obra i de les actes de recepció, en relació al contracte de les obres del vial de connexió entre Mas Bohera i mas Isaac, fase 1 i fase 2.

6.- Proposta de l’alcaldia, de resolució de les recusacions presentades contra la intervenció de determinades persones en la tramitació del Pla Parcial del sector SUD-3.

7.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del text refós de la modificació puntual número 4 del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera per la desclassificació del sòl urbanitzable delimitat SUD-3

8.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del “Conveni de delegació de de competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments participants, per a la realització del Programa de Treball i Formació Alt Empordà 2022, línies MG52, PRGC i PANP, del Servei d’Ocupació de Catalunya” i del “Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments participants, per a la realització del Programa de Treball i Formació 2022, del Servei d’Ocupació de Catalunya”.

9.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del pronunciament sobre la necessitat, de l’expedient de contractació, de la despesa, del PCAP i de l’inici del procediment de licitació, en relació a les obres del “Projecte constructiu de reurbanització del carrer Ciutat i carrer Rosselló”.

10.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’IIVTNU per adaptar-la al RDL 26/2021.

11.- Moció del grup polític municipal Gent de Palau-AM, de suport a l’Ajuntament de Vilajuïga en la reclamació de la continuïtat del tram de la línia de Figueres – Portbou i la millora del servei, manteniment i seguretat de l’estació de Vilajuïga, aprovada pel Ple de la corporació municipal en la sessió ordinària del dia 17/01/2022.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.