Ple a l’Ajuntament: 25 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 25 de març de 2021, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 de febrer de 2021.

3.- Assabentament del decret del TSJC de 01/02/2021 estimant el recurs de reposició interposat contra el decret del mateix TSJC de 08/09/2020, que declarava la fermesa de la sentència núm. 333, de 30/01/2020 del TSJC tenint per desistits diversos reclamants de responsabilitat patrimonial (Sun Village).

4.- Assabentament de l’acord de la junta de govern local del dia 9 de març de 2021, d’aprovació de la proposta d’Orió Eduserveis SL d’increment de la plantilla de personal de llar d’infants en una educadora pel curs 2020-2021 per a l’obertura d’una nova unitat de P0.

5.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 29/01/2021, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2020 (acumulat fins 31/12/2020).

6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 29/01/2021, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2020.

7.- Assabentament del decret 2019DECR000098 de 16 de març, d’Aprovació del marc pressupostari a mig termini (2022-2024).

8.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000083, de 9 de març de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-03.

9.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000084, de 9 de març de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-04.

10.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000085, de 9 de març de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-06.

11.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-05 (expedient X2021000234) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

12.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-07 (expedient X2021000375) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

13.- Proposta de l’alcaldia, d’Aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei de piscina municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo, per procediment obert, tramitació ordinària, i adjudicació amb diversos criteris d’adjudicació.

14.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’Aprovació provisional de la modificació de l’annex 5 (servei piscina municipal) de l’Ordenança fiscal de les taxes per prestacions de serveis públics.

15.- Proposta de l’alcaldia, de declaració de la caducitat i arxiu de les actuacions corresponents al procediment de tramitació com a projecte d’obra local ordinària del “Projecte de rotonda d’accés a la urbanització mas Isaac des de la ctra. Gi-610, pk 5+600. Municipi de Palau-saverdera”.

16.- Proposta de l’alcaldia, d’inadmissió de la sol·licitud de revisió d’ofici del decret d’alcaldia d’11/10/2019, d’Aprovació del projecte d’enllaç de l’avda. Catalunya de mas Isaac amb la carretera Gi-610.

17.- Proposta d’alcaldia presidència per l’Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM referent al Sun Village.

18.- Proposta d’alcaldia presidència per l’Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Palau-saverdera en matèria de seguretat viària.

19.- Proposta de l’alcaldia, de compromís amb la carta europea de turisme sostenible al Cap de Creus.

20.- Proposta d’alcaldia presidència per l’adhesió a la xarxa local Sitmun-Girona.

21.- Moció dels grups polítics municipals de Gent de Palau-Acord municipal i de Junts per Palau, de suport a l’amnistia.

22.- Moció del grup municipal d’Alternativa x Tothom (AXT) a l’Ajuntament de Palau-saverdera.

23.- Assumptes urgents.

24.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.