Ple a l’Ajuntament: 26 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 26 de maig a les 19h a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24/03/2022.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 08/04/2022.

3.- Assabentament del decret 2019DECR000098 de 7 de març, d’Aprovació del marc pressupostari a mig termini (2023-2025).

4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 20/04/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2022.

5.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 14/04/2022, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2022 (acumulat fins 31/03/2022).

6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 11/04/2022, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2022.

7.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 14/04/2022, sobre morositat, corresponent al primer trimestre de 2022

8.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 14/04/2022, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al primer trimestre de 2022.

9.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2022DECR000145 de 22 de març, de reconeixement extrajudicial de crèdits

10.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2022DECR000146 de 22 de març, de reconeixement extrajudicial de crèdits

11.- Assabentament del decret núm. 2022DECR000174, de 31 de març de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-05 (X2022000397)

12.- Assabentament del decret núm. 2022DECR000298, de 13 de maig de 2022, d’Aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-07 (X2022000673)

13.- Assabentament de la sentència 71/2022, de 7 de març, del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, estimant el recurs interposat contra el decret de 06/07/2021 que desestima el recurs de reposició interposat contra la liquidació de l’IIVTNU 2116000013 de 22/02/221.

14.- Assabentament providència del Tribunal Suprem del dia 20/04/2022 d’inadmissió a tràmit del recurs de cassació 8740/2021 contra la sentència de 30/01/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (indemnitzacions Sun Village)

15.- Assabentament de l’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona del dia 27 d’abril de 2022, d’aprovació definitiva de la modificació núm. 4 del POUM, per desclassificar els terrenys de sòl urbanitzable delimitat del sector sud-3.

16.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2022-06 (X2022000413).

17.- Proposta de l’alcaldia d’aprovació del coeficient de revisió de preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal, pel període 1 de gener al 31 de desembre de 2022.

18.- Proposta de l’alcaldia de sol·licitud del servei d’assistència en matèria de protecció de dades a la Diputació de Girona.

19.- Proposta de l’alcaldia d’aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de material acadèmic de l’educació superior obligatòria (ESO).

20.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per al finançament de les entitats socials del municipi de Palau-saverdera

21.- Proposta al departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya de les dues festes locals del municipi de Palau-saverdera per a l’any 2023.

22.- Proposta de l’alcaldia, de consideració a la companyia asseguradora Zurich com a interessada en l’expedient de resolució del contracte de les obres d’urbanització del sector UA3.

23.- Proposta de l’alcaldia d’aprovació de la resolució del contracte de les obres del “Projecte d’urbanització del sector UA3”, adjudicat a Argon informática SA, en la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de febrer de 2007.

24.- Proposta de l’alcaldia d’aprovació de la resolució del contracte de les obres de pavimentació del casc urbà de Palau-saverdera, adjudicat a Argon informática SA, en la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 3 de novembre de 2010.

25.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar la segregació i l’acceptació de la cessió de sistemes efectuada al carrer Ravalet

26.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del text refós de la modificació puntual número 2 del POUM relatiu als ajustos de la normativa i del plànol d’ordenació

27.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació de l’avanç de pla per la modificació puntual número 3 del POUM en l’àmbit del SUND-1

28.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial de la modificació puntual número 8 del POUM a l’àmbit del PAU 5

29.- Proposta d’alcaldia presidència per l’Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Roses i de Palau-saverdera

30.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Castelló d’Empúries i de Palau-saverdera

31.- Assumptes urgents.

32.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.