Ple a l’Ajuntament: 7 de maig (16h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extrordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà divendres 7 de maig de 2021, a les 16h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Assabentament de la comunicació del departament de Territori i Sostenibilitat, donant trasllat del decret del TSJC 2/2021, d’11 de gener, d’acceptació del desistiment de la part actora en el recurs contenciós administratiu 288/2012 interposat per urb. Bellavista SL contra l’aprovació definitiva del POUM.

2.- Assabentament del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 redactat per la intervenció de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

3.- Assabentament dels informes de secretaria intervenció del dia 21/04/2021, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestres de 2020.

4.- Assabentament dels informes de secretaria intervenció del dia 21/04/2021, sobre morositat, corresponent al primer, segon i tercer trimestres de 2020 (de l’informe del quart trimestre se’n donà compte en la sessió del dia 28/01/2021).

5.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 20/04/2021, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 31/03/2021).

6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 21/04/2021 sobre seguiment del Pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2021

7.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 20/04/2021, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2021.

8.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 21/04/2021, sobre morositat, corresponent al primer trimestre de 2021.

9.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 21/04/2021, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al primer trimestre de 2021.

10.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2021DECR000110 de 24 de març, de reconeixement extrajudicial de crèdits.

11.- Assabentament del decret número 2021DECR000176, de 28 d’abril de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-08.

12.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-09 (expedient X2021000572) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

13.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-10 (expedient X2021000573) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

14.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-11 (expedient X2021000574) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

15.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-12 (expedient X2021000576) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

16.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del coeficient de revisió de preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal, pel període 1 de gener al 31 de desembre de 2021.

17.- Proposta de l’alcaldia de classificació de les proposicions presentades per a la contractació de la concessió del servei de piscina municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo, per procediment obert, tramitació ordinària, i adjudicació amb diversos criteris d’adjudicació.

18.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació definitiva del projecte executiu de la franja perimetral de prevenció d’incendis forestals.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.