Oberta la convocatòria per escollir jutge de pau

Està oberta la convocatòria pública per a l’elecció del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del municipi de Palau-saverdera i podeu presentar la vostra candidatura fins el 6 de novembre. Si voleu concórrer a la convocatòria podeu presentar la vostra sol·licitud presencialment a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9h a 14h) o bé per internet, mitjançant aquesta instància genèrica. En qualsevol cas, caldrà que adjunteu la següent documentació a la vostra sol·licitud: Fotocòpia compulsada del DNI (no caldrà la compulsa si feu el tràmit per internet). Certificació o declaració jurada que no s’està en cap de les causes d’incapacitat de l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ). Certificació o declaració jurada de…

Ple a l’Ajuntament: 28 de febrer (19h)

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió extraordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 28 de febrer (19h): 1.- Assabentament de la interlocutòria 211/18, de 3 de desembre, del Jutjat contenciós-administratiu 3 de Girona, donant per acabat el recurs contenciós-administratiu 66/2018. 2.- Assabentament de la interlocutòria 137/18, de 31 de juliol, del jutjat contenciós-administratiu 3 de Girona, declarant la caducitat i arxiu del recurs contenciós-administratiu 571/2009. 3.- Assabentament de la resolució del director de l’ACA, del dia 13 de febrer de 2019, estimant el recurs potestatiu de reposició interposat per l’alcaldia de l’Ajuntament de Palau-saverdera i deixant sense efectes el requeriment adreçat a l’Ajuntament per tal que dugués…

Llista d’admesos i exclosos

Avui ha sortit publicada al BOP i al DOGC la llista provisional d’admesos i exclosos en el procediment que està portant a terme l’Ajuntament de Palau-saverdera per cobrir una plaça d’administratiu/iva (grup C1), adscrita a l’àrea de Recaptació. En el mateix anunci, que podeu consultar fent clic aquí, també es fa pública la composició del tribunal qualificador i dels dies previstos per a la realització dels exercicis: el 23 i el 25 de juliol. S’han presentat 27 candidats per cobrir la plaça ofertada i totes les candidatures han estat acceptades. Els aspirants tenen ara 10 dies hàbils a comptar a partir de demà per presentar les reclamacions que considerin oportunes. Si no es presenten reclamacions, el document que s’ha publicat…

Bases per cobrir una plaça a l’Ajuntament

Avui s’ha publicat al BOP l’anunci de l’aprovació de les bases i la convocatòria d’un procés selectiu amb el sistema de concurs-oposició per cobrir una plaça d’administratiu/iva (grup C1), adscrita a l’àrea de Recaptació de l’Ajuntament de Palau-saverdera. Les bases i la convocatòria estaran exposades al públic durant dos mesos perquè les persones que ho considerin oportú puguin presentar els recursos corresponents. El proper dimecres 6 de juny, mitjançant un anunci que sortirà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), quedarà oberta la convocatòria perquè totes les persones interessades puguin presentar les seves sol·licituds. Disposareu de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC per poder-ho fer. Trobareu aquí l’edicte d’aprovació de les bases i…