Justificació de la subvenció rebuda per les entitats del poble

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022DECR000684 de 21/12/2022, es va resoldre la convocatòria de subvencions a les entitats del poble per les activitats dutes a terme durant el 2022. Si sou el representant d’alguna de les entitats subvencionades, teniu ara un mes, des de la recepció de la notificació del decret, per justificar la subvenció que us ha estat concedida. Aquest tràmit només es pot fer per internet. Heu d’omplir la instància genèrica, que trobareu fent clic aquí i adjuntar-hi el compte justificatiu que trobareu fent clic aquí.

Subvencions per a entitats del poble: últims dies per fer la sol·licitud

Divendres 16 de setembre és l’últim dia perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció de l’Ajuntament per finançar les activitats fetes durant el 2022. Si encara no heu fet la sol·licitud, tingueu en compte que aquest tràmit només es pot fer per internet. Cal omplir la instància genèrica que trobareu aquí i adjuntar-hi el formulari específic, que trobareu aquí. Per optar a la subvenció és indispensable que l’entitat estigui donada d’alta en el Registre Municipal d’Entitats. En el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any hi ha reservada una partida de 3.500€. L’import de la subvenció es correspondrà amb el 100% del cost de funcionament de l’entitat, fins a un màxim de 500 euros per entitat. En cas…

Subvencions per a entitats

Des d’avui i fins el 31 de maig estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats. Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. La documentació que cal presentar a l’Ajuntament és la següent: Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat) Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de comptabilitat, factures, ingressos, despeses) Justificant, si s’han rebut altres tipus d’ajuts econòmics o subvencions Recordeu que podeu fer el tràmit de…

Avís de subvencions per a entitats del poble

De l’1 d’abril fins el 31 de maig estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats. Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. La documentació que cal presentar a l’Ajuntament, abans de la data assenyalada, és la següent: Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat) Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de comptabilitat, factures, ingressos, despeses) Justificant, si s’han rebut altres tipus d’ajuts econòmics o subvencions Recordeu que podeu fer…