Tot a punt per a la compra del solar del carrer Padró

SOLAR DEL CARRER PADRO

El proper 14 de desembre, tal com es va posar de manifest en el Ple de la setmana passada, l’Ajuntament formalitzarà la compra del solar que hi ha a la cantonada del carrer Padró amb el carrer Gironès per 61.600€.

Actualment la finca és propietat de la Generalitat, que la va heretar el 2005 després de la mort del darrer propietari sense haver fet testament i sense parents amb dret a successió.

L’any 2004, l’Ajuntament va enderrocar la casa que hi havia en aquesta finca per l’estat de ruïna en el qual es trobava i pel perill que això suposava pel conjunt del veïnat.

Posteriorment, mitjançant acord de Ple de 22 d’agost de 2007, l’Ajuntament va acordar sol·licitar a la Generalitat la cessió gratuïta del solar, la qual cosa no va prosperar.

L’any 2012, la Generalitat va acceptar vendre la finca a l’Ajuntament per 83.500€ i des de llavors fins ara s’ha anat allargant la negociació.

L’Ajuntament pretén fer servir aquest solar de manera temporal com a zona d’aparcament per evitar que hi hagi vehicles estacionats a la calçada del carrer Gironès i fer més segura la circulació per aquest carrer.

Quan es materialitzi el pagament, l’Ajuntament haurà executat la inversió més important prevista en els pressupostos d’aquest any.

Projecte modificat pel drenatge de les aigües del Mas Isach
En el mateix Ple del passat dijous 24 de novembre, amb els vots de Gent de Palau i Junts per Palau, i amb les abstencions d’Alternativa x Tothom, es va aprovar definitivament el projecte modificat per a la millora del drenatge d’aigües pluvials a la urbanització mas Isaac, amb un pressupost de 272.442,12€.

Una primera versió d’aquest projecte, amb un pressupost de 214.702,19€, ja s’havia aprovat amb caràcter definitiu i fins i tot s’havia tret a concurs, però la licitació va quedar deserta perquè no hi va haver cap empresa interessada i ara s’ha hagut de reformular amb la voluntat d’adaptar-lo als preus actuals del mercat.

El projecte no té actualment dotació pressupostària perquè, un cop conegut el resultat de la licitació frustrada, l’Ajuntament va acordar destinar els diners que estaven previstos per a aquesta actuació al finançament de les obres de renovació del paviment i les xarxes de serveis dels carrers Pirineus i Paní.

L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau), ha explicat que la voluntat de l’equip de govern és tenir el projecte aprovat per poder-lo executar l’any que ve amb una possible subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua i amb el romanent líquid de tresoreria, que es coneixerà un cop feta la liquidació del pressupost del 2022.

Modificació de planejament a les antigues pistes de pàdel
Durant la mateixa sessió de Ple, amb els vots a favor de Gent de Palau i Junts per Palau, i amb les abstencions d’Alternativa x Tothom, es va aprovar el text refós de la modificació de planejament urbanístic número 6 i la seva tramesa a la Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

Aquesta modificació afecta la finca on hi havia les antigues pistes de pàdel del Mas Isach i contempla, bàsicament, reduir l’amplada de la vorera del carrer Holanda prevista en el POUM i crear unes escales que connectin aquest carrer amb el carrer de França, que està més avall. Trobareu aquí més informació al respecte.

Contenciós per la desclassificació del SUD3
En un altre punt de l’ordre del dia, l’alcaldessa va donar compte a la resta de membres del Consistori del decret mitjançant el qual es va resoldre que l’Ajuntament comparegui com a part codemandada en el recurs contenciós-administratiu interposat per CLAPILCAR SL per la desclassificació dels terrenys del sector conegut com a SUD3.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que trobareu a partir del minut 23 de la gravació.

Feu clic aquí soleu veure tots els punts de l’ordre del dia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.