Ple a l’Ajuntament: 1 d’abril (19h)

By | 1 d'Abril de 2019

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió extraordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera avui dilluns 1 d’abril de 2019 (19h):

1.- Assabentament de les resolucions del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’1 de març de 2019, relatives a les actuacions d’investigació 044-29072016/013.
2.- Assabentament del decret 2019DECR000098 de 6 de març, d’aprovació del marc pressupostari a mig termini (2020-2022).
3.- Assabentament del decret núm. 2019DECR000121, de 27 de març, d’aprovació de l’expedient 2019-06 de modificació de crèdits al pressupost municipal.
4.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2019-04, (expedient x2019000371) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
5.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2019-05.
6.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera.
7.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació de l’avanç de pla per la modificació puntual número 3 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera en l’àmbit del sund-1
8.- Proposta de l’alcaldia-presidència, de suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització del sector sud-3, i de suspensió, en aquest mateix àmbit, de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
9.- Proposta de l’alcaldia de compliment de la interlocutòria del tribunal superior de justícia de Catalunya, de data 27/11/2018, declarant la concurrència d’una causa d’impossibilitat legal d’executar la sentència núm. 758, de 15/09/2006, i determinant en substitució de l’execució, d’una indemnització econòmica a favor de la demandant.
10.- Proposta de l’alcaldia, de resolució de l’expedient informatiu incoat en relació al contracte de gestió del servei de recollida d’escombraries, neteja viària i servei de deixalleria.
11.- Proposta de l’alcaldia, de derogació del reglament d’ús del menjador escolar
12.- Proposta de l’alcaldia, de derogació del reglament d’honors i distincions.
13.- Proposta d’alcaldia presidència, d’aprovació dels models de declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitat i de béns patrimonials.
14.- Sorteig per a la formació de la mesa electoral per a les eleccions generals del dia 28 d’abril de 2019.

Trobareu aquí informació sobre les modificacions de planejament urbanístic a les quals fan referència els punts 6 i 7.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.