Ple a l’Ajuntament: 26 de setembre (19h)

By | 24 de Setembre de 2019

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió ordinària de ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 26 de setembre de 2019 (19h):

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del ple del dia 15 de juny de 2019.
2.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del ple del dia 4 de juliol de 2019.
3.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del ple del dia 25 de juliol de 2019.
4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 18/07/2019, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2019.
5.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 18/07/2019, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2019 (acumulat fins 30/06/2019).
6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 18/07/2019, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al segon trimestre de 2019.
7.- Assabentament del decret núm. 2019DECR000416, de 20 de setembre de 2019, d’ordenació del pagament a la comunitat de propietaris del complex immobiliari Sun Village, d’una indemnització a 33 propietaris.
8.- Assabentament del decret núm. 2019DECR000407, de 13 de setembre de 2019, sobre la consideració de financerament sostenible d’una inversió finançada amb el superàvit de l’exercici 2018.
9.- Assabentament del decret núm. 2019DECR000408, de 13 de setembre de 2019, sobre la consideració de financerament sostenibles de diverses inversions finançades amb el superàvit dels exercicis 2017 i 2018.
10.- Assabentament del decret núm. 2019DECR000410, de 18 de setembre, d’aprovació de l’expedient 2019-12 (X2019001025) de modificació de crèdits al pressupost municipal.
11.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aplicació d’increments retributius addicionals al personal municipal a partir de l’1 de juliol de 2019, i d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 10/2019.
12.- Proposta de l’alcaldia-presidència d’aprovació inicial de la modificació del pressupost 2019/11, mitjançant crèdits extraordinaris, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (destí del superàvit de la liquidació de l’exercici 2018)
13.- Proposta de l’alcaldia-presidència d’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
14.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (bonificacions), per a l’exercici 2020.
15.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal de la taxa sobre recollida d’escombraries (increment tarifes), per a l’exercici 2020.
16.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2020.
17.- Proposta de l’alcaldia, de designació del jutge de pau titular del municipi de Palau-saverdera.
18.- Proposta d’alcaldia presidència per resoldre el recurs de reposició presentat contra l’acord de ple de 1 d’abril de 2019 de suspensió de la tramitació de plans, projectes i llicències al sector sud-3
19.- Assumptes urgents
20.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.