Ple a l’Ajuntament: 28 de febrer (19h)

By | 26 de Febrer de 2019

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió extraordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 28 de febrer (19h):

1.- Assabentament de la interlocutòria 211/18, de 3 de desembre, del Jutjat contenciós-administratiu 3 de Girona, donant per acabat el recurs contenciós-administratiu 66/2018.
2.- Assabentament de la interlocutòria 137/18, de 31 de juliol, del jutjat contenciós-administratiu 3 de Girona, declarant la caducitat i arxiu del recurs contenciós-administratiu 571/2009.
3.- Assabentament de la resolució del director de l’ACA, del dia 13 de febrer de 2019, estimant el recurs potestatiu de reposició interposat per l’alcaldia de l’Ajuntament de Palau-saverdera i deixant sense efectes el requeriment adreçat a l’Ajuntament per tal que dugués a terme la construcció del clavegueram al sector mas d’en Guero.
4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 06/02/2019, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2018 (acumulat fins 31/12/2018).
5.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2019DECR000060 de 19 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2018.
6.- Assabentament decret 2019DECR000066, de data 22 de febrer de 2019, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2019-01.
7.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aplicació dels increments retributius al personal municipal per a l’exercici 2019, i d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2019.
8.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Palau-saverdera i la comunitat de propietaris del complex immobiliari Sun village, destinat a resoldre per la via convencional les reclamacions de responsabilitat patrimonial instades pels propietaris de l’edifici, així com dels corresponents recursos contenciosos administratius per la seva desestimació presumpta.
9.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2019, (exp X2019000242) de concessió de crèdits extraordinaris (convenis Sun Village) finançats a romanent líquid de tresoreria.
10.- Proposta de l’alcaldia-presidència, de desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel ple en la sessió del dia 16 de novembre de 2018, resolent el procediment de responsabilitat patrimonial 1632-000002-2018 (x2018000691).
11.- Proposta de l’alcaldia, d’imposició de penalitats al concessionari del contracte de gestió del servei públic de piscina municipal i adequació i explotació del bar-restaurant i zona d’esbarjo, consistents en la resolució del contracte
12.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palau-saverdera, en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.