Cost efectiu dels serveis

Els ajuntaments han de trametre cada any, abans de l’1 de novembre, al ministeri d’Hisenda la informació relativa al cost efectiu dels serveis, agrupats per àrees de despesa, de l’exercici econòmic que ja està liquidat.

A partir de la informació tramesa al ministeri d’Hisenda, s’han elaborat les taules següents per tal que pugueu conèixer el cost anual dels serveis que va prestar l’Ajuntament durant el 2020.  

Enllumenat públic

Manteniment enllumenat públic: 59.922,81€

Subministrament elèctric anual: 59.867,61€

Amortització de béns: 58.655,04 €

Despeses de personal: 3.168,42€

Servei comptabilitat energètica Consell Comarcal: 1.816,83€


TOTAL: 183.430,71 €

cementiri

Amortització de béns: 6.075,57€

Consum d’aigua: 706,11€

Despeses de personal: 309,53€

Subministrament elèctric: 270,80€

Treballs diversos manteniment: 236,19€


TOTAL: 7.598,20€

Recollida de residus

Servei anual empresa concessionària recollida residus sòlids urbans (FCC): 64.224,60€

Servei anual transport de poda (Transports Duñach): 9.976,46€

Servei anual transport de runa (Runes Empordà SL): 1.586,20€


TOTAL: 75.787,26 €

Neteja viària

Servei anual empresa concessionària neteja viària (FCC): 67.277,95€

Despeses de personal: 10.979,34€


TOTAL: 78.257,29 €

Accés a nuclis de població

Amortització vial connexió Mas Isach: 12.874,27€

Amortització rotonda de l’entrada: 1.667,50€


TOTAL: 14.541,77 €

pavimentació VIALS

Amortitzacions diverses: 46.873,82€


TOTAL: 46.873,82€

Tractament de residus

Cost anual de l’abocador comarcal: 68.286,65€


TOTAL: 68.286,65€

acció social

Serveis socials del Consell Comarcal 2020: 22.535,18€

Servei monitoratge i dinamització franges acollida covid-19: 8.085,00€

Subvencions associacions del poble: 3.000,00€

Subvenció llibres de secundària curs 2019-2020: 2.250,00€

Servei anual de transport adaptat de la Creu Roja: 478,30€


TOTAL: 36.348,48€

Medi ambient urbà

Subministrament i plantació 20 alzines: 3.847,80€


TOTAL: 3.847,80€

Parcs i jardins

Cost anual empresa encarregada manteniment jardineria: 27.503,40€

Despeses de personal: 3.168,42€


TOTAL: 30.671,82€

Gestió de residus

Cost anual de gestió del servei de deixalleria (FCC): 19.017,12€

Cost anual de la gestió de les restes de poda (Terres Vegetals Castelló SA): 11.071,34€

Punts verds de recollida de restes de jardí: 4.286,43€

Liquidació deixalleria Consell Comarcal Alt Empordà i recollida animals abandonats: 4.203,56€

Servei minideixalleries per recollir piles, aparells electrònics, etc… : 3.617,22€

Amortització deixalleria: 1.375,93€

Subministrament elèctric a la deixalleria: 1.322,89€

Cost anual de la gestió de fustes (Terres Vegetals Castelló SA): 935,44€


TOTAL: 45.829,93€

urbanisme

Despeses diverses (litigi Sun Village, indemnització responsabilitat patrimonial, tributs per segregació d’una finca) 100.558,31€

Despeses de personal 39.537,81€

Cost anual servei assessorament tècnic (arquitecte) 21.541,63€

Cost anual servei assessorament tècnic (enginyer) 5.249,13€

Inscripcions al Registre de la Propietat 310,95€


TOTAL: 167.197,83€

carrers i equipaments

Amortitzacions (edificis, utillatge dispensari, estació de bombeig, dipòsits d’aigua, xarxes de serveis, eines i màquinària, etc…): 181.007,69€

Despeses diverses relacionades amb vies públiques: 114.070,91€

Despeses de personal: 18.999,54€

Cost anual edifici ajuntament (manteniment, subministraments, alarmes, ascensors, consum elèctric, productes de neteja, consum d’aigua i gasoil): 12.580,85€

Cost anual telèfons i internet edifici ajuntament: 8.779,18€

Cost anual edifici dispensari (manteniment, subministraments, consum elèctric, productes de neteja, consum d’aigua i alarmes): 5.679,97€

Consum d’aigua (excepte cementiri, ajuntament, dispensari, piscina i camp de futbol): 1.850,44€

Cost anual telèfons dispensari mèdic: 1.254,17€


TOTAL: 344.222,75€

Promoció turística

Despeses de personal: 11.632,22€

Despeses diverses (Marxa Balcó de l’Empordà, promoció a premsa escrita i directori d’empreses): 2.210,25€

Amortitzacions (vídeo promocional, monòlits turístics): 1.202,50€


TOTAL: 15.044,97€

Protecció de la salubritat

Servei de control de mosquits: 7.365,70€

Servei anual de recollida animals abandonats Consell Comarcal: 2.623,95€

Associació 4 potes (alimentar, guarir i esterilitzar gats): 600,00€

Material farmacèutic: 63,87€


TOTAL 10.653,52€

iNSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Amortitzacions: 69.754,87€

Ingressos bar i entrades piscina: 55.613,20€

Subvenció explotació piscina: 20.000,00€

Altres (marxa Balcó de l’Empordà, manteniment piscina, subministraments, etc…): 11.930,69€

Consum d’aigua: 4.593,89€

Subministrament elèctric anual: 1.792,13€

Alarmes: 565,40€


TOTAL 108.636,98€

*Contraprestacions (ingressos bar i entrades piscina): 55.613,20€

EQUIPAMENTS CULTURALS: BIBLIOTECA, CENTRE CÍVIC I AULA DE CUINA

Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, altaveus, equips informàtics): 28.926,97€

Subministrament elèctric: 9.283,61€

Despeses de personal: 2.522,96€

Subministraments i reparacions: 1.963,24€

Alarmes: 1.740,80€

Ascensors: 1.378,96€

Telèfons: 627,08€

Consum d’aigua: 142,7€


TOTAL: 46.586,32€

oCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

Espai jove i Esplai: 6.617,06€

Casal d’estiu: 5.065,00€


TOTAL: 11.682,06€

ESCOLA I LLAR D'INFANTS

Servei de gestió anual de la llar d’infants (Orió Eduserveis SL): 98.504,07€

Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, equips informàtics llar): 81.833,11€

Despesa de personal neteja: 32.068,01€

Despeses vàries (subministraments, desinfecció, reparacions,…): 16.388,74€

Gasoil calefacció: 9.902,19€

Subministrament elèctric: 7.990,68€

Subvenció a l’escola per adquisició material didàctic i tècnic: 3.600,00€

Alarmes: 2.411,65€

Telèfon: 1.881,25€

Consum d’aigua: 1.745,83€

Cost del servei d’acollida d’infants (Orió Eduserveis SL): 793,26€

Cost anual anàlisis menjar llar d’infants (Nutrilab): 776,25€


TOTAL: 257.895,04 €

*Contraprestacions (ingressos per quotes llar d’infants): 38.930,89€

* Les contraprestacions per ingressos de la piscina, del bar de la piscina i de la llar d’infants, s’han tramès al ministeri d’Hisenda, però no s’han tingut en compte per fer el càlcul del cost del servei en aquestes taules.

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 08/11/2021

Comments are closed.