Cost efectiu dels serveis

Els ajuntaments han de trametre cada any, abans de l’1 de novembre, al ministeri d’Hisenda la informació relativa al cost efectiu dels serveis, agrupats per àrees de despesa, de l’exercici econòmic que ja està liquidat.

A partir de la informació tramesa al ministeri d’Hisenda, s’han elaborat les taules següents per tal que pugueu conèixer el cost anual dels serveis que va prestar l’Ajuntament durant el 2021.  

Enllumenat públic

Amortització de béns: 60.683,37€

Subministrament elèctric anual: 49.251,94€

Manteniment enllumenat públic: 18.119,37€

Despeses de personal: 3.219,05€


TOTAL: 131.273,73€

cementiri

Amortització de béns: 6.329,07€

Consum d’aigua: 1.379,84€

Despeses de personal: 313,47€

Subministrament elèctric: 193,96€


TOTAL: 8.216,34€

Recollida de residus

Servei anual empresa concessionària recollida residus sòlids urbans (FCC): 64.546,56€

Servei anual transport de poda (Transports Duñach): 14.873,96€

Recollida de pneumàtics (Consell Comarcal Alt Empordà): 536,62€


TOTAL: 79.957,14€

Neteja viària

Servei anual empresa concessionària neteja viària (FCC): 67.615,18€

Despeses de personal: 11.118,55€


TOTAL: 78.733,73€

Accés a nuclis de població

Amortització vial connexió Mas Isach: 12.874,27€

Amortització rotonda de l’entrada: 1.667,50€


TOTAL: 14.541,77€

pavimentació VIALS

Amortitzacions diverses: 46.873,82€


TOTAL: 46.873,82€

Tractament de residus

Cost anual de l’abocador comarcal: 87.626,86€

Gestió de runes: 2.266,00€

Gestió de restes de jardineria: 861,08€


TOTAL: 90.753,94€

acció social

Serveis socials del Consell Comarcal 2021: 22.229,83€

Servei monitoratge i dinamització franges acollida covid-19: 12.971,50€

Subvencions associacions del poble: 3.498,00€

Gestió punt d’informació ciutadana: 2.901,44€

Subvenció llibres de secundària curs 2020-2021: 2.250,00€

Servei monitoratge juliol-agost usuari amb diagnòstic TEA: 280,00€


TOTAL: 44.130,77€

Medi ambient urbà

Clausura abocador incontrolat i restauració Puig de Llorí: 69.009,40€

Millores connectivitat herpetofauna av. Mas Oriol: 30.024,53€

Franja de protecció contra incendis forestals: 19.057,50€

Retirada de runes darrera deixalleria: 13.002,66€

Manteniment rieres: 5.478,26€

Punt d’informació energètica i servei de comptabilitat energètica 2021 i 2022: 5.123,28€


TOTAL: 141.695,63€

Parcs i jardins

Cost anual empresa encarregada manteniment jardineria: 27.503,22€


TOTAL: 27.503,22€

Gestió de residus

Cost anual de gestió del servei de deixalleria (FCC): 19.112,41€

Adquisició contenidors matèria orgànica: 17.762,80€

Cost anual de la gestió de les restes de poda (Terres Vegetals Castelló SA): 15.425,01€

Servei minideixalleries per recollir piles, aparells electrònics, etc… : 3.833,28€

Memoria valorada millores connectivitat herpetofauna avda. Mas oriol: 2.420,00€

Liquidació deixalleria Consell Comarcal Alt Empordà: 1.468,19€

Amortització deixalleria: 1.375,93€

Subministrament elèctric a la deixalleria: 1.241,63€


TOTAL: 62.639,25€

urbanisme

Indemnització litigi Sun Village: 100.000,00€

Cost anual servei assessorament tècnic (arquitecte): 21.035,85€

Cost anual servei assessorament tècnic (enginyer): 7.049,76€

Inscripcions al Registre de la Propietat: 302,55€

Despeses de personal: 39.990,68€


TOTAL: 168.378,84€

carrers i equipaments

Amortitzacions (edificis, utillatge dispensari, estació de bombeig, dipòsits d’aigua, xarxes de serveis, eines i màquinària, etc…): 181.007,69€

Despeses diverses relacionades amb vies públiques: 96.076,40€

Despeses de personal: 35.138,80€

Cost anual edifici ajuntament (manteniment, subministraments, alarmes, ascensors, consum elèctric, productes de neteja, consum d’aigua i gasoil): 13.966,05€

Cost anual edifici dispensari (manteniment, subministraments, consum elèctric, productes de neteja, consum d’aigua i alarmes): 5.787,26€

Cost anual telèfons i internet edifici ajuntament: 3.298,53€

Cost anual telèfons dispensari mèdic: 471,22€

Consum d’aigua (excepte cementiri, ajuntament, dispensari, piscina i camp de futbol): 1.787,44€


TOTAL: 337.533,39€

Promoció turística

Despeses de personal: 11.736,95€

Quota 2021 Associació Alt Empordà Turisme: 300,00€

Amortitzacions (vídeo promocional, monòlits turístics): 1.202,50€


TOTAL: 13.239,45€

Protecció de la salubritat

Servei de control de mosquits: 7.365,70€

Servei anual de recollida animals abandonats Consell Comarcal: 2.952,00€

Associació 4 potes (alimentar, guarir i esterilitzar gats): 600,00€

Servei de recollida i manutenció d’un gos: 90,75€


TOTAL: 11.008,45€

iNSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Amortitzacions: 69.754,87€

Altres despeses: 20.313,64€

Subvenció explotació piscina: 13.181,26€

Subministrament elèctric anual: 2.736,38€

Consum d’aigua: 2.691,85€

Alarmes: 906,32€


TOTAL 109.584,32€

*Contraprestacions (ingressos bar i entrades piscina): 66.671,91€

EQUIPAMENTS CULTURALS: BIBLIOTECA, CENTRE CÍVIC I AULA DE CUINA

Obres instal·lació ascensor al Centre Cívic: 154.723,15€

Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, altaveus, equips informàtics): 28.926,97€

Subministraments i reparacions: 11.493,92€

Subministrament elèctric: 7.394,58€

Alarmes: 1.740,80€

Ascensors: 1.646,60€

Despeses de personal: 1.405,38€

Consum d’aigua: 258,10€

Telèfons: 235,61€


TOTAL: 207.825,11€

oCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

Espai Jove, Esplai i casal jove: 9.780,77€

Casal d’estiu (de P3 a 6è): 7.504,50€


TOTAL: 17.285,27€

ESCOLA I LLAR D'INFANTS

Servei de gestió anual de la llar d’infants (Orió Eduserveis SL): 96.183,46€

Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, equips informàtics llar): 81.833,11€

Despesa de personal neteja: 32.641,78€

Gasoil calefacció: 17.699,34€

Despeses vàries (subministraments, desinfecció, reparacions,…): 15.720,40€

Subministrament elèctric: 7.851,36€

Cost del servei d’acollida d’infants (Orió Eduserveis SL): 4.396,00€

Memòria valorada i aixecament plànol topogràfic pati de l’escola: 3.696,55€

Consum d’aigua: 3.149,75€

Alarmes: 1.980,28€

Cost anual anàlisis menjar llar d’infants (Nutrilab): 1.166,85€

Telèfon: 706,83€


TOTAL: 267.025,71€

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 21/03/2023

Comments are closed.