Cost efectiu dels serveis

Els ajuntaments han de trametre cada any, abans de l’1 de novembre, al ministeri d’Hisenda la informació relativa al cost efectiu dels serveis, agrupats per àrees de despesa, de l’exercici econòmic que ja està liquidat.

A partir de la informació tramesa al ministeri d’Hisenda, s’ha elaborat el gràfic següent i les taules que podeu veure a continuació per tal que pugueu conèixer el cost anual dels serveis que va prestar l’Ajuntament durant el 2019.  

Enllumenat públic

Subministrament elèctric anual: 62.921,59€

Amortització de béns: 58.655,04€

Manteniment enllumenat públic: 26.079,11€

Reparacions diverses: 4.148,63€

Despeses de personal: 3.081,52€

Servei comptabilitat energètica Consell Comarcal: 1.790,10€

Lloguer cartell Nadal Bones Festes 217,80€


TOTAL: 156.893,79€

cementiri

Amortització de béns: 4.937,22€

Consum d’aigua: 959,05€

Subministrament elèctric: 302,50€

Despeses de personal: 300,37€


TOTAL: 6.499,14€

Recollida de residus

Servei anual empresa concessionària recollida residus sòlids urbans (FCC): 64.174,21€

Servei anual transport de poda (Transports Duñach): 8.127,57€

Servei anual transport de runa (Runes Empordà SL): 2.209,90€


TOTAL: 74.511,68€

Neteja viària

Servei anual empresa concessionària neteja viària (FCC): 67.225,13€

Despeses de personal: 10.621,91€


TOTAL: 77.847,04€

Accés a nuclis de població

Amortització vial connexió Mas Isach: 12.874,27€

Amortització rotonda de l’entrada: 1.667,50€


TOTAL: 14.541,77€

pavimentació VIALS

Amortitzacions diverses: 10.639,47€


TOTAL: 10.639,47€

Tractament de residus

Cost anual de l’abocador comarcal: 68.286,65€


TOTAL: 68.286,65€

acció social

Serveis socials del Consell Comarcal 2019: 21.268,42€

Subvencions associacions del poble: 2.400,00€

Subvenció llibres de secundària curs 2019-2020: 2.148,08€

Servei anual de transport adaptat de la Creu Roja: 1.423,60€


TOTAL: 27.240,10€

Medi ambient urbà

Manteniment de recs en trama urbana: 17.800,56€


TOTAL: 17.800,56€

Parcs i jardins

Cost anual empresa encarregada manteniment jardineria (excepte piscina): 27.503,40€

Despeses de personal: 3.081,52€


TOTAL: 30.584,92€

Gestió de residus

Cost anual de gestió del servei de deixalleria (FCC): 19.002,18€

Cost anual de la gestió de les restes de poda (Terres Vegetals Castelló SA): 8.596,30€

Amortització deixalleria: 1.375,93€

Subministrament elèctric a la deixalleria: 1.333,97€

Liquidació deixalleria Consell Comarcal Alt Empordà: 911,09€

Cost anual de la gestió de fustes (Terres Vegetals Castelló SA): 289,08€


TOTAL: 31.508,55€

urbanisme

Despeses derivades litigi Sun Village: 203.231,04€

Despeses de personal: 54.374,26€

Cost anual servei assessorament tècnic (arquitecte): 22.990,00€

Cost anual servei assessorament tècnic (enginyer): 6.897,00€


TOTAL: 287.492,30 €

carrers i equipaments

Amortitzacions (edificis, utillatge dispensari, estació de bombeig, dipòsits d’aigua, xarxes de serveis, eines i màquinària, etc…): 181.165,88€

Despeses diverses relacionades amb vies públiques: 87.049,73€

Despeses de personal: 30.030,14€

Cost anual edifici ajuntament (manteniment, subministraments, alarmes, ascensors, consum elèctric, consum d’aigua i gasoil): 14.083,78€

Cost anual telèfons i internet edifici ajuntament: 7.730,34€

Cost anual edifici dispensari (manteniment, subministraments, consum elèctric, consum d’aigua i alarmes): 5.076,25€

Consum d’aigua equipaments municipals (excepte cementiri): 2.980,69€

Cost anual telèfons dispensari mèdic: 1.104,33 €


TOTAL: 329.221,14€

Promoció turística

Despeses de personal: 11.268,36€

Despeses diverses (marxa Balcó de l’Empordà, Fira balcó de l’Empordà, nit de Bruixes i Castanyes): 3.061,81€

Amortitzacions (vídeo promocional, monòlits turístics): 1.202,50€


TOTAL: 15.532,67€

Protecció de la salubritat

Servei de control de mosquits: 7.365,70€

Servei anual de recollida animals abandonats Consell Comarcal: 1.603,39€

Associació 4 potes (alimentar, guarir i esterilitzar gats): 600,00€


TOTAL 9.569,09€

iNSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Amortitzacions: 69.754,87€

Altres (marxa Balcó de l’Empordà, manteniment piscina, subministraments, jardineria de la piscina): 46.936,87€

Subvenció explotació piscina: 20.000,00 €

Consum d’aigua: 8.618,36 €

Subministrament elèctric anual: 5.722,10 €

Alarmes: 1.019,85 €


TOTAL 152.052,05€

*Contraprestacions (ingressos bar i entrades piscina): 65.247,25€

EQUIPAMENTS CULTURALS

Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, altaveus, equips informàtics): 28.188,98€

Subministraments i reparacions: 12.172,66€

Subministrament elèctric: 10.158,84€

Despeses de personal: 5.051,70€

Alarmes: 1.740,80€

Ascensors: 1.139,72€

Telèfons: 552,17€

Consum d’aigua: 157,68€


TOTAL: 59.162,55€

oCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

Servei d’esplai i espai Jove (Actiescola SL): 7.879,52€

Casal d’estiu 2019: 6.809,00€

Material esplai i espai jove: 28,37 €


TOTAL: 14.716,89 €

ESCOLA I LLAR D'INFANTS

Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, equips informàtics llar): 81.833,11€

Servei de gestió anual de la llar d’infants (Orió Eduserveis SL): 69.962,06€

Despesa de personal neteja: 31.357,14€

Despeses vàries (subministraments, desinfecció, reparacions,…): 19.986,10€

Gasoli calefacció: 10.645,11€

Subministrament elèctric: 8.588,04€

Subvenció a l’escola per adquisició material didàctic i tècnic: 3.600,00€

Alarmes: 2.109,31€

Consum d’aigua: 1.882,38€

Telèfon: 1.656,50€

Cost anual anàlisis menjar llar d’infants (Nutrilab): 1.264,50€

Ascensors: 1.155,68€

Cost del servei d’acollida d’infants (Orió Eduserveis SL): 1.154,36€


TOTAL: 235.194,29€

*Contraprestacions (ingressos per quotes llar d’infants): 71.960,83

* Les contraprestacions per ingressos de la piscina, del bar de la piscina i de la llar d’infants, s’han tramès al ministeri d’Hisenda, però no s’han tingut en compte per fer el càlcul del cost del servei en aquestes taules.

Cost efectiu dels serveis 2018

A la taula de sota podeu veure el cost efectiu dels serveis del 2018 (s’han tingut en compte les amortitzacions lligades a la vida útil dels béns per fer el càlcul del cost).

Comments are closed.