Sentències i resolucions

Les sentències que trobareu a continuació han estat anonimitzades per fer compatible l’exercici de publicitat activa previst a la Llei de Transparència amb la normativa de protecció de dades personals.

Recurs contenciós-administratiu 169/21 sobre nau en sòl no urbanitzable utilitzada com a aparcament
08/03/2023
Recurs contenciós administratiu (procediment abreujat número 58/2022) interposat per Zurich Insurance PLC Sucursal en España sobre obres d'urbanització del sector UA3, executades per Argon Informàtica SA
20/12//2022
Recurs contenciós administratiu 75/2021 sobre l'enderroc de diverses construccions fetes en terreny no urbanitzable de protecció especial

13/07/2022

Recurs contenciós administratiu 217/2021 sobre el pagament d'una plusvàlua (IIVTNU)
07/03/2022
Resolució de l'Oficina Antifrau de Cataluna sobre la investigació de contractes del mandat 2011-2015
01/03/2019
Recurs contenciós administratiu 66/2018 relacionat amb el Procediment 138/2017 per determinar si existeix o no un camí públic en el sector PAU5 (per sobre el carrer Ciutat)
03/12/2018
Recurs contenciós administratiu número 274/2016 (denegació inscripció habitatge d'ús turístic)
31/10/2018
15/06/2020
Recurs contenciós administratiu 571/2009 reclamant danys en relació al Procediment 644/2002 (edifici Sun Village)
31/07/2018
Procediment 138/2017 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Figueres per determinar si existeix o no un camí públic en el sector PAU5 (per sobre el carrer Ciutat)
05/07/2018
Recurs contenciós administratiu 213/2017 presentat per la delegació del Govern contra l'acord de Junta de Govern de 6 d'abril de 2017, mitjançant el qual es va acordar el pagament de 113€ de la quota de l'AMI del 2017
28/03/2018
30/12/2019
Recurs 244/2016 pel qual la Fundació Privada Família i Benestar reclama 51.619,10€ a l'Ajuntament de Palau-saverdera pels ascensors dels pisos de la plaça Constitució.
13/03/2018
Resolució de de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública sobre la sol·licitud presentada per un periodista per accedir a informació sobre la gestió de l'abastament d'aigua
25/04/2019
Recurs 82/2017 de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Palau-saverdera per una caiguda amb bicicleta a la via pública
20/02/2018
Causa 105/13 del Jutjat Penal número 1 de Figueres per un delicte contra l'ordenació del territori en el sector del Molí de Vent.
6/6/2013
19/12/2017
Recurs contenciós-administratiu 243/2016 presentat per la delegació del govern a Catalunya contra l'acord de Junta de Govern de 27 de maig de 2016, mitjançant el qual es va aprovar el pagament de la quota de l'AMI per a l'any 2016.
28/06/2017
10/01/2020
Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Palau-saverdera per a declarar la nul·litat de diversos acords adoptats pel Ple municipal relatius a despeses de locomoció i dietes de l’alcaldia.
30/03/2017
Procediment abreujat 241/2016 incoat a partir de la demanada presentada per l'anterior alcalde per poder cobrar dietes i desplaçaments del 2011 al 2014 per import de 26.824,85€
22/02/2017
Recurs 301/2012 presentat per particulars que demanen la impugnació total del POUM o subsidiàriament, la qualificació urbanística del sòl on hi ha el Sun Village
17/05/2017
21/05/2018
Recurs 305/2012 presentat per uns particulars que demanaven la impugnació parcial del POUM en relació a l'ampliació de l'avinguda Mas Bohera fins al carrer Ciutat
22/02/2017
Última actualització: 02/02/2024

Comments are closed.