Plantilla de personal

Aquesta és la plantilla de personal de l’Ajuntament de Palau-saverdera per a l’any 2023, tal com consta a l’expedient del pressupost, que podeu consultar aquí.

No hi ha personal directiu, ni càrrecs de confiança, ni assessors dels grups polítics municipals.

OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA

El 16/05/2022 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’oferta pública d’estabilització de l’Ajuntament, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Feu clic aquí si voleu estar al corrent de tot el que està relacionat amb aquest procés selectiu.

2021

PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DEL LLOC DE TREBALL DE L’OAC2 (OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA)

Mitjançant decret d’alcaldia número 2020DECR000321 de 21 d’agost de 2020, es va resoldre contractar una treballadora amb caràcter de màxim urgència per a tasques de reforç de l’Oficina d’Atenció Ciutadana pel període comprès entre els dies 24 d’agost de 2020 fins el dia 23 de desembre de 2020 (clic aquí per veure el decret).

L’anunci de la contractació es va publicar al BOP de 2 de setembre de 2020 (clic aquí per veure l’edicte) i es va publicar també al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Mitjançant decret d’alcaldia número 2020DECR000501 de 8 de desembre de 2020, es va resoldre prorrogar aquest contracte entre el dies 24 de desembre de 2020 fins el dia 23 d’agost de 2021, ambdós inclosos (clic aquí per veure el decret).

Un cop vençuda la pròrroga assenyalada anteriorment, mitjançant decret d’alcaldia número 2021DECR000407 de 27 d’agost de 2021, es va resoldre nomenar pel procediment de màxima urgència una funcionària interina per a la plaça d’auxiliar administrativa del lloc de treball OAC2. Aquest nomenament es va publicar al tauler electrònic de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP (en el número de 6 de setembre de 2021).

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any o cada vegada que hi ha una contractació de personal laboral per la via de la urgència.

Última actualització: 10/01/2023

Comments are closed.