Plantilla de personal

Aquesta és la plantilla de personal de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es va aprovar juntament amb el pressupost del 2021:

A l’Ajuntament de Palau-saverdera no hi ha personal directiu, ni càrrecs de confiança, ni assessors dels grups polítics municipals.

PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DEL LLOC DE TREBALL DE L’OAC2 (OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA)

Mitjançant decret d’alcaldia número 2020DECR000321 de 21 d’agost de 2020, es va resoldre contractar una treballadora amb caràcter de màxim urgència per a tasques de reforç de l’Oficina d’Atenció Ciutadana pel període comprès entre els dies 24 d’agost de 2020 fins el dia 23 de desembre de 2020 (clic aquí per veure el decret).

L’anunci de la contractació es va publicar al BOP de 2 de setembre de 2020 (clic aquí per veure l’edicte) i es va publicar també al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Mitjançant decret d’alcaldia número 2020DECR000501 de 8 de desembre de 2020, es va resoldre prorrogar aquest contracte entre el dies 24 de desembre de 2020 fins el dia 23 d’agost de 2021, ambdós inclosos (clic aquí per veure el decret).

Un cop vençuda la pròrroga assenyalada anteriorment, mitjançant decret d’alcaldia número 2021DECR000407 de 27 d’agost de 2021, es va resoldre nomenar pel procediment de màxima urgència una funcionària interina per a la plaça d’auxiliar administrativa del lloc de treball OAC2. Aquest nomenament es va publicar al tauler electrònic de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP (en el número de 6 de setembre de 2021).

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any o cada vegada que hi ha una contractació de personal laboral per la via de la urgència.

Última actualització: 03/09/2021

Comments are closed.