Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Mitjançant acord de Ple de 26 de novembre de 2020 es va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil de Palau-saverdera, que recull tots els riscos que afecten el municipi, així com la manera de prevenir-los i afrontar-los.

L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el  Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el 12 de febrer de 2021. No es van presentar al·legacions i el document va quedar aprovat definitivament. 

Podeu consultar a continuació el document que s’ha aprovat.

plànols que acompanyen el document
Última actualització: 26/04/2021

Comments are closed.