Notícies

Ple a l’Ajuntament: 15 d’abril (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 15 d’abril, a les 19h a la sala de plens: 1.- Sorteig públic dels membres de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024 2.- Assabentament del pla anual de control financer de l’exercici 2024 redactat per la intervenció de l’ajuntament de Palau-saverdera. 3.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar l’acceptació de la cessió de vialitat efectuada al carrer Ciutat i carrera la Font 4.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar l’acceptació de la cessió de vialitat efectuada al carrer Llevant 5.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’autorització de l’ocupació del domini públic...

L’Ajuntament renova el segell Infoparticipa per la qualitat i transparència de la web

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha estat reconegut per novè any consecutiu per la seva transparència informativa. La web de l’Ajuntament compleix 49 dels 52 indicadors que fa servir el Grup d’Investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) de la Universitat Autònoma per avaluar la qualitat i la transparència de la informació que publiquen d’ofici els ens locals de Catalunya. Els indicadors que defineixen el resultat d’aquesta avaluació són un recull de la informació que la llei de Transparència obliga a tenir publicada a la web de l’Ajuntament: informació relativa a l’organització institucional, la gestió econòmica, l’acció de govern, la normativa municipal, els contractes, convenis, subvencions, tràmits i serveis públics, entre altres. L’alcalde, Miquel Serra, i el regidor...

Aquest cap de setmana no funcionarà el servei per presentar sol·licituds online a l’Ajuntament (e-TRAM)

Aquest cap de setmana no estarà disponible el servei per poder presentar instàncies per internet a l’Ajuntament (e-TRAM) perquè es faran tasques de manteniment. Segons informa el Consorci AOC, encarregat de la prestació i desenvolupament de l’e-TRAM, aquest servei no estarà disponible des d’avui divendres a les 17h fins dilluns a les 7h. També deixaran de funcionar altres serveis com el que utilitzem habitualment per a les notificacions electròniques (e-NOTUM) o el tauler electrònic d’anuncis oficials (e-TAULER). Feu clic aquí per veure tots els serveis afectats.

Aprovada la liquidació del pressupost de 2023

Durant la sessió de Ple del passat 21 de març, l’equip de govern va donar compte de la liquidació del pressupost de 2023, que havia estat aprovada prèviament mitjançant decret d’alcaldia de 29 de febrer. A partir de l’informe d’intervenció inclòs a l’expedient s’obtenen tres indicadors que  són útils per avaluar la gestió econòmica de l’Ajuntament: el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, l’endeutament i la ràtio d’endeutament. El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals dona una idea del que seria el dèficit o superàvit, l’endeutament és l’import del deute viu a final de l’exercici i la ràtio d’endeutament és quocient entre el deute i els ingressos ordinaris. A la taula següent veieu l’evolució del romanent...

L’Ajuntament inicia els tràmits per aprovar l’ordenança de sequera

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el passat 21 de març, va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits per aprovar l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. Tal com mana la llei, properament s’obrirà un termini de consulta pública de 20 dies perquè pugueu examinar el model d’ordenança proposat per l’Agència Catalana de l’Aigua i fer les aportacions que considereu necessàries per adaptar-lo a les necessitats concretes del poble. Un cop s’hagin rebut totes les aportacions, una comissió s’encarregarà d’analitzar-les i de valorar si és convenient o no introduir-les a la nova ordenança. Posteriorment, el nou text normatiu s’haurà d’aprovar amb caràcter inicial i definitiu. Durant...

Consulta del cens electoral per a les eleccions del 12 de maig

Des del 25 de març fins l’1 d’abril podreu consultar a l’Ajuntament les vostres dades censals per participar a les eleccions al Parlament de Catalunya, previstes pel 12 de maig. Per poder fer la consulta, us haureu d’identificar amb qualsevol dels documents vàlids per poder votar, que són el DNI, el passaport o el permís de conduir, en el qual aparegui la foto del titular. Si trobeu qualsevol error a les vostres dades, podreu presentar una reclamació a fi i efecte que es puguin corregir abans de les eleccions.

Ple de l’Ajuntament: 21 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 21 de març, a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 22/01/2024 2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, des del núm. 2024DECR000009 de 17/01/2024 fins al núm. 2024DECR000100 de 15/03/2024 3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 18/01/2024, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2023 4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 18/01/2024, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al quart trimestre de 2023 5.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia...

Exposat al públic el projecte per tancar l’espai que queda sota la plaça de can Lluent

Està exposat al públic el projecte que contempla les accions necessàries per tancar i pavimentar l’espai que queda sota la plaça nova de Can Lluent. El projecte va ser aprovat per decret d’alcaldia l’11 de març i estarà exposat al públic fins el 25 d’abril perquè pugueu presentar-hi al·legacions abans que s’aprovi definitivament. Seguint el que està previst en el projecte inicial de reforma d’aquest espai, redactat l’any 2009, a la part de baix de la placeta s’hi habilitarà un local municipal. El projecte que ara s’exposa al públic preveu aixecar les parets del que serà el futur local, posar-hi una rampa d’accés, una porta corredissa i finestres. Un cop aprovat el projecte, que contempla un pressupost base de licitació...

Nova edició del butlletí d’informació municipal

Aquesta setmana s’està repartint per les cases del poble el darrer número del butlletí d’informació municipal que edita l’Ajuntament. Si no voleu rebre el butlletí en format paper, i el voleu rebre per correu electrònic a partir de les properes edicions, ens ho podeu demanar mitjançant aquest formulari. Aquest és el butlletí que ara s’està repartint: Descarrega’t aquí el butlletí

Ordenances i reglaments que l’Ajuntament vol modificar o aprovar durant aquest any

El Ple del 22 de gener va aprovar per unanimitat el Pla Normatiu del 2024, que recull tots els canvis que l’Ajuntament té previst fer aquest any a la normativa municipal, així com les noves ordenances i reglaments que preveu aprovar durant el 2024 Trobareu a continuació les iniciatives recollides en el Pla Normatiu: Ordenança de civisme i convivència Es tracta de continuar la tramitació iniciada en el mandat anterior. L’Ajuntament vol dotar-se d’una ordenança per protegir l’espai públic i regular les activitats que s’hi desenvolupen amb la finalitat de fomentar la convivència. Feu clic aquí per veure l’estat en el qual es troba la tramitació. L’Ajuntament preveu aprovar aquesta ordenança durant el primer trimestre del 2024. Reglament Orgànic Municipal...

Aportació de 3.021,02€ per finançar el servei d’acollida

El Consell Comarcal farà una aportació de 3.021,02€ a l’Ajuntament per finançar part del cost del servei d’acollida de l’any passat. Aquesta aportació ha estat possible en compliment d’un conveni signat entre les parts l’any 2022. El departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat concedeix la subvenció al Consell i des d’aquest organisme es distribueix als ajuntaments beneficiaris.

Ple de l’Ajuntament: 22 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 22 de gener, a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 25/09/2023 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 3/11/2023 3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 27/11/2023 4.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 28/12/2023 5.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, des del núm 2023DECR000525 de 22/11/2023 fins al núm. 2024DECR000008 de 16/01/2024 6.- Assabentament del decret núm. 2023DECR000548, de 18 de desembre de 2023,...

L’Ajuntament aprova inicialment un pressupost de 2.262.970,42€ per a aquest any

Amb els vots a favor de l’equip de govern (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i amb l’abstenció de l’oposició (Gent de Palau), l’Ajuntament ha aprovat inicialment un pressupost de 2.262.970,42€ per a aquest any. S’incrementa el pressupost un 4,66% respecte el pressupost de l’any passat, que va ser de 2.162.159,97€. Les principals modificacions, tal com estan recollides a la memòria d’alcaldia, són les següents: Despeses de personal S’incrementa aquest capítol per la previsió de convocar una plaça de funcionari d’arquitecte/a. La incorporació d’aquesta despesa en aquest apartat allibera part de la despesa prevista en el capítol reservat per a les despeses en béns corrents i serveis. D’altra banda, s’ha introduït la partida corresponent a càrrecs electes que contempla...

Ple a l’Ajuntament: 28 de desembre (8h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extrordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 28 de desembre de 2023: 1.- Proposta de l’alcaldia d’inadmissió i desestimació de les al·legacions formulades contra l’acord d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 2.- Proposta de l’alcaldia d’inadmissió i desestimació de les al·legacions formulades contra l’acord d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per llicència d’obertura. 3.- Proposta de l’alcaldia d’inadmissió i desestimació de les al·legacions formulades contra l’acord d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de recollida d’escombraries. 4.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2024 Podeu accedir aquí a l’enregistrament en vídeo...

Sanció de 18.877€ per superar el consum màxim d’aigua permès durant el mes de setembre

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha comunicat a l’Ajuntament la imposició d’una sanció de 18.877€ per haver superat el consum màxim d’aigua permès al poble durant el mes de setembre. Aquest import es pot desglossar entre la sanció imposada, que és de 14.500€, i els 4.377€ que corresponen als danys i perjudicis causats per l’excés de consum. Segons els càlculs de l’ACA, durant el mes de setembre, vam consumir 333,98 litres/dia per habitant equivalent, la qual cosa supera de llarg el màxim permès. Us demanem que feu un esforç per reduir al màxim el consum d’aigua i us recordem les restriccions previstes per a la fase d’emergència en la qual ens trobem: no podem consumir més de 200 litres/dia per...

Comments are closed.