Declaració d’accessibilitat

L’Ajuntament de Palau-saverdera s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web corporatiu de l’Ajuntament de Palau-saverdera: www.palau-saverdera.cat

Situació de compliment a 17/02/2022

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació:

  • Hi ha enllaços d’imatges sense text alternatiu
  • Hi ha identificadors d’elements de la web que no són únics
mètode utilitzat per fer l'anàlisi

S’ha fet servir la solució gratuïta que ofereix SiteImprove.

A l’anàlisi feta amb aquesta eina el 17/02/2022, la web de l’Ajuntament de Palau-saverdera ha assolit un compliment del 84% dels requeriments de la normativa WCAG 2.1. (Web Content Accessibility Guidelines)

Feu clic aquí per veure el resultat.

Nivell accessibilitat web febrer 2022

comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), mitjançant l’adreça de correu electrònic premsa@palau-saverdera.cat

Les comunicacions seran rebudes i traslladades als serveis informàtics de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

Queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “de queixes, suggeriments i propostes”, que teniu accessible aquí.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tramitació de les queixes i reclamacions

Si un cop realitzada la queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per:

  • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació.
  • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada.
  • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Última actualització: 17/02/2022

Comments are closed.