Endeutament i romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent de tresoreria és positiu, es pot considerar que l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent de tresoreria és negatiu, es pot considerar que l’Ajuntament té dèficit.

La ràtio legal d’endeutament és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació.

  • Si el seu valor es inferior al 75%, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu.
  • Si el seu valor se situa entre el 75% i el 110% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu; però en aquest cas serà necessària autorització prèvia.
  • Si el seu valor es superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció de l’endeutament.

Podeu veure a continuació l’evolució del romanent de tresoreria, del deute viu (deute real de l’Ajuntament) i de la ràtio legal d’endetuament, a partir de les dades extretes de la liquidació del pressupost de cada exercici.

Evolució del deute viu i el romanent de tresoreria
Evolució de la ràtio d'endeutament

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any, a partir de les dades de la liquidació del pressupost.

Última actualització: 19/03/2024

Comments are closed.