Massa salarial del personal

Aquest és el quadre retributiu del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Palau-saverdera, tal com es va aprovar en el pressupost del 2021.

Són les previsions del que l’Ajuntament pagarà en concepte de  retribucions brutes i, per tant, inclouen les aportacions que fan els treballadors a la Seguretat Social i la retenció de l’IRPF que practica l’Ajuntament.

A la taula que veieu més avall, trobareu informació de les modificacions de crèdits del pressupost que es fan durant l’any i que afecten les partides de les retribucions del personal. A la cinquena columna de la taula, marcat amb verd, veureu l’import que finalment paga l’Ajuntament en concepte de retribucions brutes. Aquest import s’extreu de les dades de la liquidació del pressupost.

evolució de la massa salarial de la plantilla en els darrers exercicis
marcat amb verd, veieu l'import que finalment s'ha pagat, un cop tingudes en compte les modificacions

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 22/03/2021

Comments are closed.