Junta de govern

La Junta de Govern està formada pels següents regidors i regidores:

  • Isabel Maria Cortada Soler (Gent de Palau-AM)
  • Paulina Calvo Cabanas (Gent de Palau-AM)
  • Bruno Maydat Malé (Gent de Palau-AM)
  • Gladys Fernanda López Giménez (Gent de Palau-AM)

Segons acord de Ple de 4 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local es reunirà el segon i el quart dilluns de cada mes a les 10h.

Els regidors de l’equip de govern perceben 150€ per assistència a les juntes de govern, segons acord de Ple de 26 de setembre de 2019.

Correspon a la Junta de Govern assistir a l’alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. Segons decret de 5 de juliol de 2019, aquestes són les funcions delegades per l’alcaldessa:

En matèria d’urbanisme:

  • Resolució dels expedients derivats d’actes subjectes a llicències urbanístiques, llevat dels que derivin d’actes subjectes a comunicació prèvia.
  • Adopció dels acords no expressament atribuïts al Ple municipal, relatius a plans i instruments de urbanístics i dels instruments de gestió urbanística.

En matèria d’activitats:

  • Resolució dels expedients d’activitats amb incidència ambiental (Llei 20/2009), llevat de les sotmeses al règim de comunicació i declaració responsable.
  • Resolució dels expedients d’espectacles públics i activitats recreatives (Llei 11/2019), llevat de les sotmeses al règim de comunicació prèvia.

En matèria d’hisenda:

  • Autorització i disposició de despeses (proposta de despesa) en els termes en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost.
  • Reconeixement d’obligacions (aprovació de factures), en els termes en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost, llevat de les despeses que corresponguin a l’execució de contractes o convenis prèviament aprovats per l’òrgan competent i les que es carreguin als capítols del pressupost de despeses 1 (despeses de personal), 3 (despeses financeres) i 9 (passius financers) i de les despeses corresponents al pagament derivat de la publicació d’anuncis oficials.

Trobareu a continuació un recull dels extractes de les actes de junta de govern del mandat 2019-2023:

Data
Extracte de l'acta de la sessió
Dilluns 14 de desembre de 2020
Dilluns 23 de novembre de 2020
Dilluns 9 de novembre de 2020
Dilluns 26 d'octubre de 2020
Dimarts 13 d'octubre de 2020
Dilluns 28 de setembre de 2020
Dilluns 14 de setembre de 2020
Dilluns 24 d'agost de 2020
Dilluns 10 d'agost de 2020
Dilluns 27 de juliol de 2020
Dimarts 14 de juliol de 2020
Dilluns 22 de juny de 2020
Dilluns 8 de juny de 2020
Dilluns 25 de maig de 2020
Dilluns 11 de maig de 2020
Dilluns 20 d'abril de 2020
Dijous 2 d'abril de 2020
Dilluns 23 de març de 2020
Dilluns 9 de març de 2020
Dilluns 24 de febrer de 2020
Dilluns 10 de febrer de 2020
Dilluns 27 de gener de 2020
Dilluns 13 de gener de 2020
Dilluns 30 de desembre de 2019
Dilluns 16 de desembre de 2019
Dilluns 25 de novembre de 2019
Dilluns 11 de novembre de 2019
Dilluns 28 d'octubre de 2019
Dilluns 14 d'octubre de 2019
Dilluns 23 de setembre de 2019
Dilluns 9 de setembre de 2019
Dilluns 19 d'agost de 2019
Dilluns 22 de juliol de 2019
Dilluns 8 de juliol de 2019

Última actualització: 08/01/2021

Comments are closed.