El pressupost

El projecte de pressupost pel 2021 es va aprovar inicialment en el Ple de 26 de novembre de 2020 i va estar exposat al públic fins el 22 de desembre.

Durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions per part de dues persones i aquestes es van desestimar i inadmetre en el Ple de 29 de desembre.

Durant la mateixa sessió de Ple es va aprovar definitivament el pressupost i l’anunci d’aprovació definitiva es va publicar a al tauler d’anuncis i al BOP de 31/12/2020.

Podeu consultar al final d’aquesta pàgina els documents que formen part de l’expedient.

A les taules següents veureu l’import que es va reservar per a cada partida en el pressupost del 2019 i la quantitat de diners que s’ha reservat a les mateixes partides en el pressupost del 2021.

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

Descarrega’t la taula
 

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L'EXPEDIENT
Pressupost del 2021

Inclou:
Memòria d'alcaldia
Estat de modificacions
Liquidació del pressupost anterior i avanç del corrent
Annex del personal de l'entitat
Annex de les inversions previstes
Informe econòmic-financer
Informe d'avaluació del pressupost
Bases d'execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i saldos de dubtós cobrament
Detall del pressupost d'ingressos
Detall del pressupost de despesa
Certificacions de préstecs concertats, ordenances fiscals en vigor i padró d'habitants

Última actualització: 13/01/2021

Comments are closed.