El pressupost

1) Resum per capítols del pressupost i variacions respecte el 2021

2) detall de totes les partides amb les variacions RESPECTE EL 2021

Descarrega’t la taula

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L'EXPEDIENT
Pressupost del 2022

Inclou:
Memòria d'alcaldia
Estat de modificacions
Liquidació del pressupost anterior i avanç del corrent
Annex del personal de l'entitat
Annex de les inversions previstes
Informe econòmic-financer
Informe d'avaluació del pressupost
Bases d'execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i saldos de dubtós cobrament
Detall del pressupost d'ingressos
Detall del pressupost de despesa
Certificacions de préstecs concertats, ordenances fiscals en vigor i padró d'habitants

Última actualització: 06/04/2022

Comments are closed.