El pressupost del 2021

El projecte de pressupost pel 2021 es va aprovar inicialment en el Ple de 26 de novembre de 2020 i va estar exposat al públic fins el 22 de desembre.

Durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions per part de dues persones i aquestes es van desestimar i inadmetre en el Ple de 29 de desembre.

Durant la mateixa sessió de Ple de 29 de desembre es va aprovar definitivament el pressupost i l’anunci d’aprovació definitiva es va publicar a al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 31/12/2020.

Podeu consultar al final d’aquesta pàgina els documents que formen part de l’expedient.

Trobareu a continuació una taula amb totes les partides previstes en el pressupost del 2021. Aquestes són les partides aprovades a 29 de desembre de 2020. Feu clic aquí si voleu veure les modificacions que s’han anat tramitant al llarg de l’any.

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

Descarrega’t la taula
 

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L'EXPEDIENT
Pressupost del 2021

Inclou:
Memòria d'alcaldia
Estat de modificacions
Liquidació del pressupost anterior i avanç del corrent
Annex del personal de l'entitat
Annex de les inversions previstes
Informe econòmic-financer
Informe d'avaluació del pressupost
Bases d'execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i saldos de dubtós cobrament
Detall del pressupost d'ingressos
Detall del pressupost de despesa
Certificacions de préstecs concertats, ordenances fiscals en vigor i padró d'habitants

Principals variacions per partides respecte el pressupost de l’exercici anterior

 

Última actualització: 22/03/2021

Comments are closed.