El pressupost

Durant el Ple d’1 de desembre de 2022 es va aprovar inicialment la proposta de pressupost pel 2023, amb els 4 vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i amb les 5 abstencions dels regidors dels dos de l’oposició, Junts per Palau i Alternativa x Tothom.

El 29 de desembre es va tancar el període d’exposició al públic i l’expedient va quedar aprovat definitivament sense haver rebut cap al·legació. El 5 de gener va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva.

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST DEL 2023

DETALL DE TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST DE 2023

QUADRE D’INVERSIONS PREVISTES PEL 2023 AMB EL SEU FINANÇAMENT

EXPEDIENT ADMINISTRATIU

Inclou:
Memòria d’alcaldia
Estat de modificacions
Liquidació del pressupost anterior i avanç del corrent
Annex del personal de l’entitat
Annex de les inversions previstes
Informe econòmic-financer
Informe d’avaluació del pressupost
Bases d’execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i saldos de dubtós cobrament
Detall del pressupost d’ingressos
Detall del pressupost de despesa
Certificacions de préstecs concertats, ordenances fiscals en vigor i padró d’habitants

NOTÍCIES RELACIONADES AMB EL PRESSUPOST 2023

Última actualització: 10/01/2023

Comments are closed.