Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes estan regulades en el document conegut com a Bases d’Execució del Pressupost, que podeu consultar fent clic aquí. En concret, a l’apartat 21.8, està regulat què perceben els càrrecs electes i els treballadors de l’Ajuntament per desplaçaments que fan per motius de feina (locomoció i dietes). A l’apartat 21.9 està regulat el que perceben els càrrecs electes locals per assistències a òrgans col·legiats (sessions de ple i junta de govern).

Assistències a òrgans col·legiats

Durant el Ple de 28 de novembre de 2019 es va aprovar definitivament el règim d’indemnitzacions i retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament pel mandat 2019-2023.

El règim de retribucions i indemnitzacions és el següent:

  • Tots els regidors perceben 150€ per assistència a Ple o a Junta de Govern, amb un màxim de 500€ al mes.
  • No hi ha retribucions per a dedicacions parcials ni exclusives.
  • Tampoc està prevista cap quantitat pels regidors/regidores que assisteixin, en representació de l’Ajuntament, a reunions/sessions d’òrgans col·legiats d’altres organismes.

Trobareu a continuació les assistències que han cobrat regidores i regidors aquest 2020:

Dietes i locomoció

L’apartat 21.8 de les Bases d’Execució del pressupost estableix el següent:

  • Sobre locomoció: els càrrecs electes i el personal al servei de l’Ajuntament, cas d’haver-se de desplaçar amb automòbil tindran dret de percebre 0,19€ per quilòmetre recorregut
  • Sobre dietes: Les despeses generades pels membres de la Corporació o personal al servei de l’Ajuntament amb motiu de desplaçaments per l’exercici del seu càrrec es justificaran sempre mitjançant presentació de factures i altres documents acreditatius de la despesa. No obstant això, poden optar al cobrament de la dieta per l’import màxim establert al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sens perjudici que s’ha de justificar igualment que s’ha efectuat el desplaçament i la despesa de manutenció corresponent.

Trobareu a continuació les quantitats cobrades per aquests conceptes fins a 21/10/2020:

Què van cobrar per assistències durant el 2019?

Dades obtingudes a partir de la liquidació del pressupost del 2019. Fins a 28 de novembre de 2019 el regim de retribucions era diferent al que existeix actualment.

Isabel Maria Cortada: 9.900€
Paulina Calvo: 5.700€
Bruno Maydat: 5.650€
Gladys Fernanda López: 2.800€
Jordi Compte: 1.400€
David Berta: 1.050€
Daniella Linda van der Kleyn: 1.050€
Miquel Serra: 3.600€
Guillermo Colomer: 3.250€
Narcis Deusedas: 200€
Miquel Martinez: 250€
August Imbert: 250€

Última actualització: 02/12/2020

Comments are closed.