Retribucions dels càrrecs electes

Mitjançant acord de Ple de 17 de juliol de 2023 es va acordar el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels càrrecs electes, que està vigent actualment.

L’alcalde exerceix el seu càrrec d’alcalde amb dedicació exclusiva a jornada completa i cobra 40.000€ bruts anuals, però no cobra per les assistències a sessions dels òrgans col·legiats.

La resta dels membres del Consistori cobrarà únicament per assistències a les reunions dels òrgans col·legiats dels quals en formin part, a raó de 170€ per assistència.

A les percepcions per assistències s’establiran els límits següents: 

  • 340€ pels mesos sense sessió de Ple
  • 567€ pels mesos durant els quals s’hagi celebrat algun Ple.

Els regidors no cobren res per l’assistència a la reunió anual de la Comissió Especial del Comptes.

Assistències a òrgans col·legiats 2024 (plens i juntes de govern)

Dietes i locomoció

L’apartat 21.8 de les Bases d’Execució del pressupost estableix el següent:

  • Sobre locomoció: els càrrecs electes i el personal al servei de l’Ajuntament, cas d’haver-se de desplaçar amb automòbil tindran dret de percebre 0,19€ per quilòmetre recorregut
  • Sobre dietes: Les despeses generades pels membres de la Corporació o personal al servei de l’Ajuntament amb motiu de desplaçaments per l’exercici del seu càrrec es justificaran sempre mitjançant presentació de factures i altres documents acreditatius de la despesa. No obstant això, poden optar al cobrament de la dieta per l’import màxim establert al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sens perjudici que s’ha de justificar igualment que s’ha efectuat el desplaçament i la despesa de manutenció corresponent.

Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.

Última actualització: 12/07/2024

Comments are closed.