Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes estan regulades en el document conegut com a Bases d’Execució del Pressupost, que podeu consultar fent clic aquí.

L’apartat 21.8 de les Bases d’Execució del Pressupost estableix la quantitat que cobren els càrrecs electes i els treballadors de l’Ajuntament pels desplaçaments que fan per motius de feina (locomoció i dietes).

A l’apartat 21.9 està regulat l’import que perceben els càrrecs electes per assistències a òrgans col·legiats (sessions de ple i de junta de govern).

Assistències a òrgans col·legiats (plens i juntes de govern)

Durant el Ple de 28 de novembre de 2019 es va aprovar definitivament el règim d’indemnitzacions i retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament pel mandat 2019-2023, que encara és vigent a la data d’avui.

El règim de retribucions i indemnitzacions és el següent:

  • Tots els regidors perceben 150€ per assistència a Ple o a Junta de Govern, amb un màxim de 500€ al mes.
  • No hi ha retribucions per a dedicacions parcials ni exclusives.
  • Tampoc està prevista cap quantitat pels regidors/regidores que assisteixin, en representació de l’Ajuntament, a reunions/sessions d’òrgans col·legiats d’altres organismes.

Trobareu a continuació els imports que ha pagat l’Ajuntament a regidores i regidors per assistències a juntes i plens durant el 2023. Són imports bruts i, per tant, s’hauria de descomptar la retenció de l’IRPF per saber la quantitat percebuda neta pels càrrecs electes.

Dietes i locomoció

L’apartat 21.8 de les Bases d’Execució del pressupost estableix el següent:

  • Sobre locomoció: els càrrecs electes i el personal al servei de l’Ajuntament, cas d’haver-se de desplaçar amb automòbil tindran dret de percebre 0,19€ per quilòmetre recorregut
  • Sobre dietes: Les despeses generades pels membres de la Corporació o personal al servei de l’Ajuntament amb motiu de desplaçaments per l’exercici del seu càrrec es justificaran sempre mitjançant presentació de factures i altres documents acreditatius de la despesa. No obstant això, poden optar al cobrament de la dieta per l’import màxim establert al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sens perjudici que s’ha de justificar igualment que s’ha efectuat el desplaçament i la despesa de manutenció corresponent.

Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.

Última actualització: 02/05/2023

Comments are closed.