El Compte General

El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

L’Ajuntament comença a elaborar el Compte General d’un determinat exercici pressupostari un cop finalitzat aquest exercici i és per aquesta raó que encara no està fet el Compte General del 2022.

Compte general de 2021

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 15 de juny de 2022 i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2021.

El 27 de juny es va publicar l’anunci d’exposició al públic del Compte General i no es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de l’expedient.

El Compte General del 2021 es va aprovar per unanimitat, mitjançant acord de Ple de 28 de juliol de 2022.

A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2021:

Última actualització: 29/07/2022

Comments are closed.