El Compte General

El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

El Compte General del 2020

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 7 de juliol i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2020.

El 19 de juliol es va publicar l’anunci d’exposició al públic del Compte General perquè qualsevol persona pugui examinar la documentació i presentar-hi al·legacions si ho considera oportú.

A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2020:

El 6 d’agost va acabar el termini d’exposició al públic de l’expedient i no s’hi van presentar al·legacions.

Per unanimitat, el Compte General es va aprovar durant la sessió de Ple de 23 de setembre de 2021.

Última actualització: 18/11/2021

Comments are closed.