Ordenances fiscals

 MODIFICACIÓ DE TARIFES DE LA PISCINA

En el Ple de 25 de març de 2021 es va acordar aprovar provisionalment la modificació del quadre de taxes per a la prestació del servei públic de piscina municipal, que està inclòs a l’annex 5 de l’Ordenança fiscal número 15.

Les modificacions aprovades inicialment per Ple van estar exposades al públic del del 9 d’abril fins el 21 de maig, i no s’hi van presentar al·legacions.

L’anunci de l’aprovació definitiva va sortir publicat al BOP de 7 de juny de 2021.

Podeu consultar l’expedient fent clic aquí.

Trobareu a continuació les ordenances fiscals vigents a Palau-saverdera per a l’any 2021:

Aquí trobareu les modificacions que s’han començat a aplicar aquest 2021 i que ja han estat incorporades en el redactat de l’ordenança fiscal corresponent.

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova una nova ordenança o una modificació de les existents.

Última actualització: 10/11/2021

Comments are closed.