Modificacions de pressupost

Relació d'expedients de modificació de pressupost del 2022
Número de modificacióDescripcióEstat de la tramitacióExtracte de l'expedient
01/2022Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior: Clausura i restauració abocador Terra Mala, Obres Mas Isaac 2ª Fase (escales i voreres zones verdes), Urbanització c. Ciutat i c. Rosselló, Millora drenatge aigües pluvials Mas Isaac, Connexió camí vell de Roses-Cap de Terme, Sistema càmeres lectores de matrícules, Adequació normativa jocs infantils, Subsanació esmenes auditoria escola, Implementació campanya recollida Form, Substitució lluminàries Led, Serveis Jurídics Municipals, Servei manteniment climatització, Manteniment infraestructures i béns naturals, Altres treballs, Tallers desenvolupament personal, Manteniment centres educatius, Projectes i treballs tècnicsAprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000204
02/2022L'Ajuntament rep una subvenció de 8.324,21€ per a la neteja de la trama urbana dels recs.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000283
03/2022L'Ajuntament rep una subvenció de 1.262,08€, que es destinaran a la prevenció de la violència de gènere.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000284
04/2022Es treuen 17.000€ del fons de contingència i es passen a les partides per pagar combustibles i carburants de l'escola i centres educatius.Aprovat inicialment per unanimitat (ple de 24/03/2022) i aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022000359
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST AMB L'IMPORT DE LES MODIFICACIONS INCORPORAT

Inclou les modificacions número 1, 2, 3 i 4

Última actualització: 18/05/2022

Comments are closed.