Modificacions de pressupost

Relació d'expedients de modificació de pressupost del 2022
Número de modificacióDescripcióEstat de la tramitacióExtracte de l'expedient
01/2022Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior: Clausura i restauració abocador Terra Mala, Obres Mas Isaac 2ª Fase (escales i voreres zones verdes), Urbanització c. Ciutat i c. Rosselló, Millora drenatge aigües pluvials Mas Isaac, Connexió camí vell de Roses-Cap de Terme, Sistema càmeres lectores de matrícules, Adequació normativa jocs infantils, Subsanació esmenes auditoria escola, Implementació campanya recollida Form, Substitució lluminàries Led, Serveis Jurídics Municipals, Servei manteniment climatització, Manteniment infraestructures i béns naturals, Altres treballs, Tallers desenvolupament personal, Manteniment centres educatius, Projectes i treballs tècnicsAprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000204
02/2022L'Ajuntament rep una subvenció de 8.324,21€ per a la neteja de la trama urbana dels recs.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000283
03/2022L'Ajuntament rep una subvenció de 1.262,08€, que es destinaran a la prevenció de la violència de gènere.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000284
04/2022Es treuen 17.000€ del fons de contingència i es passen a les partides per pagar combustibles i carburants de l'escola i centres educatius.Aprovat inicialment per unanimitat (ple de 24/03/2022) i aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022000359
05/2022L'Ajuntament rep una subvenció de 11.934€ de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que es destinaran a fer manteniment de la franja de protecció contra incendis.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000397
06/2022S'incrementa en 3.000,50€ la partida destinada a pagar els serveis socials que presta el Consell Comarcal perquè s'ha encarit el serveiAprovat inicialment per unanimitat en el Ple de 26/05/2022 i aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022000413
07/2022L'Ajuntament rep una subvenció de 25.488,15€ de la Diputació de Girona (Fons extraordinari 2022) i es destinen a posada a punt i manteniment de la piscina municipal, manteniment d'infraestructures i béns naturals, adquisició de material informàtic i compra de mobiliari)Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000673
08/2022Es destinen 17.572,78€ del romanent de tresoreria a la partida reservada pel servei de manteniment dels sistemes de climatització per a la substitució urgent d’una màquina refredadora de l'edifici de l'Ajuntament.Aprovat inicialment per unanimitat dels presents en el Ple de 29 de juny de 2022 i aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022000779
09/2022Es destinen 20.000€ del romanent de tresoreria a la partida prevista per pagar les despeses de subministrament elèctricAprovat inicialment per unanimitat dels presents en el Ple de 29 de juny de 2022 i aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022000832
10/2022S'incrementa la partida per pagar comissions bancàries amb 7.300€, que es treuen del romanent líquid de tresoreria de l'any passatAprovat inicialment en el Ple de 29 de juny de 2022 amb 3 vots a favor Gent de Palau, 2 vots a favor d'Alternativa x Tothom i 3 abstencions Junts per Palau. Ara ja està provat definitivament sense cap al·legació.X2022000838
11/2022Es fan servir 5.100€ que estaven previstos a diverses partides de manteniment d'edificis i instal·lacions per incrementar la partida reservada per a l'espai jove i l'esplai.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000953
12/2022Es fan servir 2.799,31€, que estaven previstos a partides reservades per a manteniment d'equipaments i aigua de les instal·lacions esportives per finançar el cost de l'esplai, l'espai jove i el servei d'acollida de setembre a desembre de 2022.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000962
13/2022El nomenament d'una funcionària com a secretària accidental permet transferir els diners previstos per pagar la retribució vinculada a la seva antiga plaça a la partida denominada 'Serveis tècnics municipals'. Això ha de permetre contractar un arquitecte superior durant 4 mesos per assessorar l'àrea d'Urbanisme.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022000987
14/2022Es treuen 5,64€ del fons de contingència i es destinen a la partida destinada a pagar la quota anual de la Federació de Municipis de Catalunya. Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022001038
15/2022Es fan servir 52.665,89 € del romanent de tresoreria per incrementar la partida prevista per a la construcció de la pista de pàdelAprovat inicialment en el Ple de 22 de setembre de 2022 amb 4 vots a favor de Gent de Palau, 3 vots a favor de Junts per Palau i 2 vots en contra d'Alternativa x Tothom. El 27/10/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022001127
16/2022Es treuen 3.000 euros de la partida 'Despeses diverses promoció econòmica', 2.000 euros més de la partida 'Despeses diverses promoció turística' i 500€ de 'Despeses diverses de medi ambient' i es destinen a incrementar en 5.500€ la partida reservada per a 'Festes populars' per poder pagar les despeses associades a la Nit de Bruixes i castanyes i a les festes de Nadal. Aprovat inicialment en el Ple de 22 de setembre de 2022 amb 4 vots a favor de Gent de Palau, 2 vots a favor d'Alternativa x Tothom i 3 abstencions de Junts per Palau. El 27/10/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022001177
17/2022Es fan servir 214.702,19€ que inicialment estaven previstos pel projecte de millora del drenatge de les aigües pluvials del mas Isach (la contractació de les obres va quedar deserta) per crear una nova partida que es destinarà a finançar les obres de reurbanització dels carrers Pirineus i Paní.Aprovat inicialment en el Ple de 22 de setembre de 2022 amb 4 vots a favor de Gent de Palau, 2 vots a favor d'Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau. El 27/10/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022001191
18/2022La Generalitat aporta una subvenció de 9.600 € per pagar la part del cost de la llar d'infants que fins ara pagaven les famílies d'Infantil 2 i l'Ajuntament incrementa amb el mateix import la partida de despesa denominada 'Servei llar d'infants'Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022001257
19/2022L'Ajuntament obté un ingrés de 13.144,16 €, procedents del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals corresponent als exercicis 2019 i 2020.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2022001424
20/2022Es treuen diners de diverses partides del pressupost i s'incrementa en 19.677,28 € la partida de la llar d'infants.Aprovat inicialment per unanimitat en el Ple d'1 de desembre de 2022. El 31/12/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació.X2022001518
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST AMB L'IMPORT DE LES MODIFICACIONS INCORPORAT

Inclou els canvis en el pressupost fins la MC20/2022 (inclosa)

Última actualització: 11/01/2023

Comments are closed.