MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

L’article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques tracta sobre la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

En relació amb això estableix:

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Acord de Ple per modificar l'ordenança

Mitjançant acord de Ple de 28 de gener de 2021, els grups polítics amb representació al Consistori van aprovar per unanimitat la proposta d’Alcaldia que preveu iniciar els tràmits necessaris per modificar l’Ordenança general de subvencions.

Cal tenir en compte que aquesta ordenança va ser aprovada el 30 de gener de 2008 (publicada al BOP el 29 de febrer de 2008) i que en tot aquest temps no s’ha modificat.

Text de l'ordenança vigent

Esborrany de la nova ordenança

Us podeu descarregar aquí l’esborrany en format Word per treballar-hi:

Memòria que justifica el canvi normatiu

Ara et toca a tu donar la teva opinió!

Tal com estableix la normativa referida a l’encapçalament d’aquesta pàgina, pots opinar sobre la redacció de la futura ordenança i també sobre qualsevol dels aspectes que estan contemplats a la memòria.

Per fer arribar les teves opinions a l’Ajuntament, escriu un correu electrònic a premsa@palau-saverdera.cat.

Última actualització: 05/02/2021

Comments are closed.