MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Acord de Ple per modificar l'ordenança

Mitjançant acord de Ple de 28 de gener de 2021, els grups polítics amb representació al Consistori van aprovar per unanimitat la proposta d’Alcaldia que preveu iniciar els tràmits necessaris per modificar l’Ordenança general de subvencions.

  • Feu clic aquí si voleu veure el redactat de l’ordenança que estava en vigor
  • Feu clic aquí si voleu veure l’esborrany del redactat de la nova ordenança
  • Feu clic aquí si voleu veure la memòria que justifica el canvi normatiu

Audiència pública sobre el canvi normatiu

L’article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques tracta sobre la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

En relació amb això estableix:

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

L’anunci de d’obertura del tràmit d’audiència pública va estar penjat en el tauler electrònic de l’Ajuntament entre el 9/02/2021 i el 22/03/2021 ambdós inclosos.

Durant aquest temps, es va presentar només una aportació de l’associació de la Tercera Edat de Palau-saverdera.

Una comissió integrada per treballadors, tècnics i grups polítics municipals va estudiar l’única aportació rebuda i es va posar a treballar en la redacció definitiva de l’ordenança.

Reunió de la Comissió d'estudi

El 17 de maig de 2021 es va reunir la Comissió d’estudi i va donar conformitat a l’avantprojecte de l’Ordenança General de concessió de subvencions (veure aquí l’acta).

Aprovació inicial per Ple

Aprovació definitiva

L’anunci de l’aprovació definitiva va sortir publicat al BOP de 24 de setembre de 2021 i al DOGC de l’1 d’octubre de 2021.

Feu clic aquí si voleu veure el redactat de la nova Ordenança de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

Última actualització: 01/10/2021

Comments are closed.