NOVA ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

Acord de Ple per iniciar la tramitació

El Ple de l’Ajuntament del 26 de de gener va acordar, amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició, iniciar els tràmits per redactar la nova ordenança de civisme i convivència.

Audiència pública sobre el canvi normatiu

L’article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques tracta sobre la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

En relació amb això estableix:

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Fins el 22/03/2023 va estar obert el termini de consulta pública per poder donar la vostra opinió sobre la Memòria que justifica la necessitat de redactar la nova ordenança i sobre qualsevol aspecte recollit a l’esborrany que servirà de base en aquest procediment.

Reunió de la comissió d'estudi

Pendent de convocar-se. Aquesta comissió d’estudi analitzarà les aportacions que s’han fet durant la fase d’audiència pública i, posteriorment, el Ple haurà de decidir sobre l’aprovació inicial de la nova ordenança.

Notícies publicades sobre aquest procediment
Última actualització: 18/05/2023

Comments are closed.