Modificacions de pressupost 2021

Relació d'expedients de modificació de pressupost aprovats i en tramitació
Número de modificacióDescripcióEstat de la tramitacióExtracte de l'expedient
01/2021Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior: 'Manteniment de lleres en tram urbà', 'Gestió de residus abocador incontrolat i projecte restauració', 'Adequació del Centre Cívic (incendis i accessibilitat) Primera Fase', 'Projectes i treballs tècnics', 'Altres treballs'Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000204
02/2021Incorporació de romanent de tresoreria per crear noves partides i per incrementar la consignació prevista a partides ja existentsAprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom)X2021000223
03/2021Generació de crèdit (2.049€) per la subvenció de la Diputació de Girona per a la redacció de l’informe de seguiment del PAES, punt d’informació energètica i servei de comptabilitat energètica 2020-2021. Transferències entre partides en el pressupost de despeses per poder executar les accions per les quals es rep la subvenció.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000227
04/2021Generació de crèdit de 127.542,32€ que corresponen a l’import dels treballs de la segona fase de les obres d’urbanització del Mas Isaac, segons estableix el conveni signat entre l’Ajuntament i MIPSL.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000228
05/2021Incorporació de romanent de tresoreria (59.790,86€) per a la substitució amb leds de l'enllumenat públic del carrer Maresme i Oliva.Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom)X2021000234
06/2021Generació de crèdit (1.265,68€) per la subvenció del Ministeri d'Igualtat per a polítiques de prevenció contra la violència de gènere. Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000297
07/2021Incorporació de romanent de tresoreria (214.702,19€) per a la millora del drenatge d’aigües pluvials a la Urbanització Mas Isaac.Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 3 abstencions de Junts per Palau i 2 vots en contra d'Alternativa x Tothom)X2021000375
08/2021Transferència entre partides per fer front a l’ampliació del servei de monitoratge i dinamització en franges d’acollida a l’Escola Martí Inglés pel mes de juny de 2021 (Covid19). Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000568
09/2021Incorporació de romanent de tresoreria (12.705,00€) per incrementar la partida 'altres treballs' pel servei d'assessorament urbanístic que caldrà contractar pels sectors PAU10, PAU6 i SUD2.Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom)X2021000572
10/2021Incorporació de romanent de tresoreria (15.647,24€) per incrementar la partida 'manteniment infraestructures i béns naturals' per renovació de la tarima de fusta de la plaça Mirador.Aprovat definitivament (6 vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau)X2021000573
11/2021Incorporació de romanent de tresoreria (60.878,98€) per crear una partida pel sistema de videovigilància de matrícules.Aprovat definitivament per unanimitat (9 vots a favor)X2021000574
12/2021Incorporació de romanent de tresoreria (1.900,57€) per crear una partida per comprar cadires pels treballadors i treballadores de l'Ajuntament.Aprovat definitivament per unanimitat (9 vots a favor)X2021000576
13/2021Transferència entre partides (300€) de la partida 'Despeses diverses promoció turística' que van cap a la nova partida 'Quota Associació Empordà Turisme'Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000707
14/2021Transferència entre partides (1.441,41€) per a la compra de productes de neteja.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021000708
15/2021Generació de crèdit i transferències de partides per finançar la campanya implementació FORMAprovat inicialment (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 3 vots en contra de Junts per Palau i dues abstencions d'Alternativa x Tothom).X2021000709
16/2021Es transfereixen 3.685€ de la partida 'Subminstraments Covid' i es destinen a la partida 'Servei d'acollida infantil'Aprovat inicialment per unanimitat (9 vots a favor)X2021001063
17/2021Es transfereixen 6.000€ a la partida denominada 'Combustibles i carburants centres
educatius' des de les partides 'Manteniment de cementiri' (1.000€) i 'Serveis jurídics municipals' (6.000€)
Aprovat inicialment (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom)X2021001069
18/2021Com a conseqüència d'una auditoria en matèria sanitària i de riscos laborals s'ha de crear una nova partida de despesa denominada 'Actuacions esmenes auditoria escola'. Es dota amb 15.389,87€ del romanent líquid de tresoreria de l'any passat.Aprovat inicialment per unanimitat (9 vots a favor)X2021001071
19/2021S'incrementa la partida 'Obres Mas Isaac 2ª Fase' amb 73.620,91€ procedents del romanent líquid de tresoreria de l'any passat.Aprovat inicialment (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 2 vots a favor d'alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau)X2021001072
20/2021Generació de crèdit (10.000€) per la subvenció de la Diputació de Girona per finançar el projecte de restauració de la connectivitat
herpetofauna a l'avinguda Mas Oriol.
Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2021001073

EXPOSADES AL PÚBLIC LES MODIFICACIONS núm. 15, 16, 17, 18 i 19

El 4 d’octubre es va publicar l’anunci de l’aprovació inicial de les modificacions de crèdits número 15, 16, 17, 18 i 19, que estan exposades al públic fins el 26 d’octubre per si esteu interessats a presentar-hi al·legacions.

Evolució dels capítols del pressupost, amb les modificacions incorporades

La taula incorpora les variacions fins a la modificació de crèdit número 14 (inclosa)

Última actualització: 06/10/2021

Comments are closed.