Modificacions de pressupost 2021

Relació d'expedients de modificació de pressupost aprovats i en tramitació
Número de modificacióDescripcióEstat de la tramitacióExtracte de l'expedient
01/2021Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior: 'Manteniment de lleres en tram urbà', 'Gestió de residus abocador incontrolat i projecte restauració', 'Adequació del Centre Cívic (incendis i accessibilitat) Primera Fase', 'Projectes i treballs tècnics', 'Altres treballs'Aprovat definitivamentX2021000204
02/2021Incorporació de romanent de tresoreria per crear noves partides i per incrementar la consignació prevista a partides ja existentsAprovat definitivamentX2021000223
03/2021Generació de crèdit (2.049€) per la subvenció de la Diputació de Girona per a la redacció de l’informe de seguiment del PAES, punt d’informació energètica i servei de comptabilitat energètica 2020-2021. Transferències entre partides en el pressupost de despeses per poder executar les accions per les quals es rep la subvenció.Aprovat definitivamentX2021000227
04/2021Generació de crèdit de 127.542,32€ que corresponen a l’import dels treballs de la segona fase de les obres d’urbanització del Mas Isaac, segons estableix el conveni signat entre l’Ajuntament i MIPSL.Aprovat definitivamentX2021000228
05/2021Incorporació de romanent de tresoreria (59.790,86€) per a la substitució amb leds de l'enllumenat públic del carrer Maresme i Oliva.Aprovat inicialment (vots a favor de Gent de Palau-AM i abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom)X2021000234
06/2021Generació de crèdit (1.265,68€) per la subvenció del Ministeri d'Igualtat per a polítiques de prevenció contra la violència de gènere. Aprovat definitivamentX2021000297
07/2021Incorporació de romanent de tresoreria (214.702,19€) per a la millora del drenatge d’aigües pluvials a la Urbanització Mas Isaac.Aprovat inicialment (vots a favor de Gent de Palau-AM, abstencions de Junts per Palau i vots en contra d'Alternativa x Tothom)X2021000375

Les modificacions de crèdit número 5 i 7 que es van aprovar inicialment en el Ple de 25 de març de 2021 estan exposades al públic del 8 al 28 d’abril per tal que hi pugueu presentar al·legacions, si ho considereu oportú.

Evolució de les partides del pressupost, un cop les modificacions s'han aprovat definitivament

Última actualització: 08/04/2021

Comments are closed.