Pla normatiu 2021

L’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques imposa a les administracions l’obligació de fer públic, anualment, un Pla Normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser sotmeses a aprovació durant l’any següent i a publicar aquest Pla Normatiu al Portal de Transparència.

L’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar en el Ple de 28 de gener de 2021 el Pla Normatiu del 2021, que preveia executar les iniciatives següents:

  • Aprovar una nova ordenança general de concessió de subvencions
  • Aprovar un nou reglament del cementiri municipal
  • Aprovar un nou Reglament Orgànic Municipal

Trobareu a continuació informació sobre l’estat de tramitació de cadascuna d’aquestes iniciatives.

Ordenança general de concessió de subvencions

L’anunci de l’aprovació definitiva de la nova ordenança va sortir publicat al BOP de 24 de setembre de 2021 i al DOGC de l’1 d’octubre de 2021.

Feu clic aquí si voleu veure el redactat de la nova Ordenança i feu clic aquí si voleu veure el text anterior.

Feu clic aquí per veure el procediment que es va seguir per modificar aquesta ordenança.

Reglament del cementiri municipal

Antecedents: aquest Reglament va ser aprovat en la sessió plenària del dia 3 de novembre de 1995 i el seu text íntegre va ser publicat al BOPG núm. 161, de data 7 de desembre de 1995, sense que hagi estat objecte de cap modificació fins a l’actualitat.

El dia 15 de maig de 2018, es va sol·licitar l’adhesió al Servei d’Assistència als Municipis de la Diputació de Girona per la Gestió Serveis Funeraris. El dia 12 de febrer de 2019 (E2019000476) va ser atesa la petició municipal pel que fa a l’aplicació informàtica de gestió dels cementiris municipals (GESCEM), la qual cosa ha permès que, en aquests moments, la gestió del cementiri municipal estigui informatitzada en la seva totalitat.

Feu clic aquí per veure el redactat actual.

Objectiu: s’ha fet una anàlisi preliminar del reglament vigent del qual se’n extreu la conveniència de procedir a la seva adequació per millorar-ne alguns aspectes i eliminar alguns elements obsolets com, per exemple, l’atribució a l’Ajuntament de la funció de baixar del cotxe fúnebre els cadàvers i conduir-los al lloc d’enterrament dins el cementiri. A aquest efecte, el servei de cementiris de la Diputació de Girona ha elaborat un model de reglament de cementiris que ha posat a disposició dels ajuntaments adherits.

Estat de tramitació: Expedient en tràmit des del 24 de març de 2022. Més informació aquí.

Reglament orgànic municipal (ROM)

Antecedents: aquest Reglament va ser aprovat en la sessió plenària del dia 2 de novembre de 2000 i el seu text íntegre va ser publicat al BOPG núm. 41, de data 30 de març de 2020. Va ser objecte d’una modificació aprovada pel Ple en la sessió del dia 18 de març de 2004 (BOPG 156, de 17/06/2004).

Feu clic aquí per veure el redactat actual.

Objectiu: adaptar el ROM a la normativa vigent, així com adequar les seves previsions a la realitat actual del funcionament municipal. En aquest sentit, i només a tall d’exemple, es poden destacar algunes disfuncions i mancances: la manca de coincidència amb la realitat pràctica de la periodicitat i dia de celebració tant dels plens com de la Junta de Govern Local establerta al ROM; la falta de previsió de la possibilitat de celebrar sessions telemàtiques o de fer les sessions presencials fora del Saló de sessions de l’Ajuntament (establerta per la disposició final segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19, que afegeix l’apartat 3 a l’article 46 de la LBRL); la inexistència de cap referència a la nova regulació sobre la documentació digital que ha esdevingut fonamental en el funcionament administratiu actual de l’Ajuntament amb el gestor d’expedients (regulada per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques); l’obsolescència del règim econòmic i de dedicació dels regidors municipals (especialment a partir de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local); i la necessitat d’actualització dels aspectes relatius a la informació i la participació ciutadana (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Previsió temporal: la previsió temporal indicava el tercer tercer trimestre de 2021, però els tràmits encara no han començat.

Última actualització: 24/05/2022

Comments are closed.