Pla normatiu 2021

L’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques imposa a les administracions l’obligació de fer públic, anualment, un Pla Normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser sotmeses a aprovació durant l’any següent i a publicar aquest Pla Normatiu al Portal de Transparència.

L’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar en el Ple de 28 de gener de 2021 el Pla Normatiu del 2021, que preveia executar les iniciatives següents:

  • Aprovar una nova ordenança general de concessió de subvencions
  • Aprovar un nou reglament del cementiri municipal
  • Aprovar un nou Reglament Orgànic Municipal

Trobareu a continuació informació sobre l’estat de tramitació de cadascuna d’aquestes iniciatives.

Ordenança general de concessió de subvencions

TRAMITACIÓ COMPLETADA

L’anunci de l’aprovació definitiva de la nova ordenança va sortir publicat al BOP de 24 de setembre de 2021 i al DOGC de l’1 d’octubre de 2021.

Feu clic aquí si voleu veure el redactat de la nova Ordenança i feu clic aquí si voleu veure el text anterior.

Feu clic aquí per veure el procediment que es va seguir per modificar aquesta ordenança.

Reglament del cementiri municipal

TRAMITACIÓ COMPLETADA

L’anunci de l’aprovació definitiva del nou reglament del cementiri va sortir publicat al BOP de 19 de gener de 2023 i al DOGC de 26 de gener de 2023.

Feu clic aquí si voleu veure el redactat del nou reglament i feu clic aquí si voleu veure el text anterior.

Feu clic aquí per veure el procediment que es va seguir per modificar aquesta ordenança.

Reglament orgànic municipal (ROM)

TRAMITACIÓ NO COMPLETADA

Antecedents: aquest Reglament va ser aprovat en la sessió plenària del dia 2 de novembre de 2000 i el seu text íntegre va ser publicat al BOPG núm. 41, de data 30 de març de 2020. Va ser objecte d’una modificació aprovada pel Ple en la sessió del dia 18 de març de 2004 (BOPG 156, de 17/06/2004).

Feu clic aquí per veure el redactat actual.

Objectiu: adaptar el ROM a la normativa vigent, així com adequar les seves previsions a la realitat actual del funcionament municipal. En aquest sentit, i només a tall d’exemple, es poden destacar algunes disfuncions i mancances: la manca de coincidència amb la realitat pràctica de la periodicitat i dia de celebració tant dels plens com de la Junta de Govern Local establerta al ROM; la falta de previsió de la possibilitat de celebrar sessions telemàtiques o de fer les sessions presencials fora del Saló de sessions de l’Ajuntament (establerta per la disposició final segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19, que afegeix l’apartat 3 a l’article 46 de la LBRL); la inexistència de cap referència a la nova regulació sobre la documentació digital que ha esdevingut fonamental en el funcionament administratiu actual de l’Ajuntament amb el gestor d’expedients (regulada per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques); l’obsolescència del règim econòmic i de dedicació dels regidors municipals (especialment a partir de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local); i la necessitat d’actualització dels aspectes relatius a la informació i la participació ciutadana (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Previsió temporal: la previsió temporal indicava el tercer tercer trimestre de 2021, però els tràmits encara no han començat.

Última actualització: 28/02/2023

Comments are closed.