Pressupost 2020

EL PRESSUPOST DEL 2020 DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS I PARTIDES

L’equip de govern de Gent de Palau-AM va presentar tres propostes de pressupost pel 2020 que van ser rebutjades amb els vots en contra de l’oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom). Com a conseqüència d’això, l’Ajuntament va treballar amb els pressupostos prorrogats del 2019.

Tal com estableix la normativa, no es van poder prorrogar les inversions i no hi va haver consignació en el capítol VI de despeses.

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST 2020

MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2020

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2020

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No es van tenir en compte els ingressos i despeses que provenien d’exercicis anteriors i que es van fer efectius durant el 2020. Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat per fer la taula següent), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2020

Aquesta és la taula-resum de la liquidació del pressupost del 2020 per capítols (podeu consultar aquí tots els documents comptables a partir dels quals s’han obtingut els imports que hi ha a la taula):

COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 7 de juliol de 2021 i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2020.

El 19 de juliol es va publicar l’anunci d’exposició al públic del Compte General perquè qualsevol persona pogués examinar la documentació i presentar-hi al·legacions, si ho considerava oportú.

El 6 d’agost va acabar el termini d’exposició al públic de l’expedient i no s’hi havien presentat al·legacions.

Per unanimitat, el Compte General es va aprovar durant la sessió de Ple de 23 de setembre de 2021.

A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2020:

Feu clic aquí per accedir a l’informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al Compte General de les corporacions locals (exercici 2020).

Comments are closed.