Aclariments de l’Ajuntament sobre el tercer carril de l’entrada del Mas Isaac

Aclariments de l’Ajuntament de Palau-saverdera sobre el tercer carril que s’ha construït a la carretera Gi-610, per entrar a la urbanització del Mas Isaac:

  1. El POUM fa referència a la construcció d’una rotonda, però lliga la seva construcció amb el desenvolupament del Pitch&Putt, que està previst a l’altra banda de la carretera.
  2. No és cert que s’incompleixi el POUM perquè de moment no hi ha cap previsió de desenvolupament d’aquest sector al qual es fa referència. Si algun dia es desenvolupa, serà aleshores quan s’haurà de construir la rotonda.
  3. L’any 2006 es va aprovar el projecte d’urbanització del Pla Parcial 8 de les antigues Normes Subsidiàries, que es va incorporar posteriorment al Sector SUD 6 del POUM i que ara s’està desenvolupant. El projecte d’urbanització del SUD 6 preveu la construcció del tercer carril, i així consta als informes de la Direcció General de Carreteres, que ha donat el vistiplau al projecte. Per tant, el promotor d’aquest sector ha d’executar les obres previstes en el projecte d’urbanització aprovat. És per això que ha construït el tercer carril i s’ha fet càrrec del seu finançament.
  4. El Ple de l’Ajuntament del 25 de març de 2021 (punt número 15 de l’ordre del dia) va acordar la caducitat i l’arxiu de les actuacions corresponents al procediment de tramitació com a projecte d’obra local ordinària del “projecte de rotonda d’accés a la urbanització Mas Isaac des de la carretera G-610 del nostre municipi”.
  5. Conclusió: Si algun dia es desenvolupa el sector del Pich&Putt, en compliment de les previsions del POUM, els promotors hauran d’executar la rotonda. Però no es pot exigir al promotor del PP8 (actual SUD6) que construeixi la rotonda.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.