Aprovats definitivament canvis a impostos i taxes pel 2021

El Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera del passat dijous 17 de desembre va servir per aprovar definitivament les modificacions a les ordenances fiscals número 2 i 4, relatives a l’IBI i a l’Impost d’Obres (ICIO), respectivament, que entraran en vigor a partir de l’1 de gener.

En el mateix punt de l’ordre del dia que es va fer l’aprovació definitiva dels canvis que experimentaran aquestes dues ordenances, els regidors i regidores van acordar la desestimació i la inadmissió de les diverses al·legacions presentades durant el termini d’exposició al públic.

Ordenança Fiscal número 2, que regula l'IBI

Podeu consultar aquí les modificacions que s'han incorporat a l'ordenança que està vigent actualment (els canvis afecten únicament les bonificacions).

Podeu consultar aquí les raons per les quals es desestimen i s'inadmeten les al·legacions presentades.

Podeu consultar aquí el text íntegre de l'ordenança que entrarà en vigor l'1 de gener amb les modificacions incorporades.

Posicionament dels grups polítics: l'aprovació provisional es va fer amb els 6 vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau (fan constar que estan a favor dels canvis al punt 8, però en contra dels canvis al punt 7).

L'aprovació definitiva es va fer amb la mateixa suma de vots.

Ordenança Fiscal número 4, que regula l'Impost d'Obres (ICIO)

Podeu consultar aquí les modificacions que s'han incorporat a l'ordenança que està vigent actualment (els canvis afecten únicament les bonificacions).

Podeu consultar aquí les raons per les quals es desestimen i s'inadmeten les al·legacions presentades.

Podeu consultar aquí el text íntegre de l'ordenança que entrarà en vigor l'1 de gener amb les modificacions incorporades.

Posicionament dels grups polítics: l'aprovació provisional es va fer per unanimitat dels grups polítics (Gent de Palau-AM, Alternativa x Tothom i Junts per Palau).

L'aprovació definitiva també es va fer per unanimitat.

Al marge de les modificacions que afecten les bonificacions de l’IBI i de l’ICIO, l’Ajuntament també ha aprovat modificacions a les taxes que es paguen per l’obtenció de còpies de documents (ordenança fiscal número 8) i a la matrícula de la llar d’infants (ordenança fiscal número 15).

En aquests dos casos les modificacions es van aprovar provisionalment en el ple de 24 de setembre de 2020 i com que no es varen presentar al·legacions, van quedar aprovades definitivament, un cop superat el període d’exposició al públic, sense necessitat de tornar-les a debatre en el Ple.

Ordenança Fiscal número 8. Taxa per a la realització d'activitats jurídic administratives de competència local

Podeu consultar aquí les modificacions que s'han incorporat a l'ordenança que està vigent actualment.

Podeu consultar aquí el text íntegre de l'ordenança que entrarà en vigor l'1 de gener amb les modificacions incorporades.

Posicionament dels grups polítics: les modificacions es van aprovar amb 6 vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau.

Ordenança Fiscal número número 15, reguladora de les taxes per la prestació de serveis públics.

Podeu consultar aquí les modificacions que s'han incorporat a l'ordenança que està vigent actualment.

Podeu consultar aquí el text íntegre de l'ordenança que entrarà en vigor l'1 de gener amb les modificacions incorporades.

Posicionament dels grups polítics: les modificacions es van aprovar amb 7 vots a favor de Gent de Palau-AM i Junts per Palau i 2 abstencions dels regidors d'Alternativa x Tothom.

Podeu veure aquí l’enregistrament íntegre de la sessió de Ple de 17 de desembre de 2020. En la mateixa sessió de Ple també es va acordar concedir una distinció al doctor Manel Espinet i Llovera.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.