Ple a l’Ajuntament: 24 setembre (19h al Centre Cívic)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 24 de setembre de 2020, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del ple del dia 23 de juliol de 2020.

2.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 23/07/2020, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2020 (acumulat fins 30/06/2020).

3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 13/07/2020, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2020.

4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 13/07/2019, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al segon trimestre de 2020.

5.- Proposta de l’alcaldia-presidencia, de convalidació del decret 2020DECR000363, de 18/09/2020, d’aprovació de la modificació de crèdits extraordinari, per habilitar crèdit extraordinari per a despeses socials en període de Covid-19 finançat amb el superàvit de l’exercici 2019.

6.- Assabentament del cessament de la persona que ha cobert el lloc de treball anomenat “agutzil” durant la baixa del titular.

7.- Assabentament decret contractació amb caràcter de màxima urgància persona per a reforç a l’OAC.

8.- Proposta d’alcaldia-presidència per a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Palau-saverdera corresponent a l’exercici 2019.

9.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (modificació bonificacions), per a l’exercici 2021.

10.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (nova bonificació i increment percentatge), per a l’exercici 2021.

11.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa sobre activitats jurídico administratives de competència local (noves tarifes), per a l’exercici 2021.

12.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa sobre recollida d’escombraries (increment tarifes), per a l’exercici 2021.

13.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de la modificació de l’annex 4 (servei llar infants) de l’ordenança fiscal de les taxes per prestacions de serveis públics (unificació tarifa matrícula i bonificació), per a l’exercici 2021.

14.- Assumptes urgents.

15.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.