Ple a l’Ajuntament: 25 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 25 de maig, a les 19h a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de ple del dia 23/03/2023

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de ple del dia 02/05/2023

3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de ple del dia 12/05/2023

4.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 27/03/2023, de control permanent planificable, sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, de l’exercici 2022.

5.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 28/03/2023, de control permanent planificable, sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413), de l’exercici 2022.

6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 12/04/2023, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2023.

7.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 12/04/2023, sobre morositat, corresponent al primer trimestre de 2023

8.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 12/04/2023, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al primer trimestre de 2023.

9.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 21/04/2023, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2023 (acumulat fins 31/03/2023)

10.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2023, sobre el seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2023

11.- Assabentament de l’informe emès per la intervenció municipal en compliment de l’art. 37.7 del RD424/2017, corresponent al resum anual de l’exercici 2022, dels resultats del control intern que s’estableix a l’article 213 del TRLHL.

12.- Assabentament de l’acord de la CTUG, per donar conformitat al text refós de la modificació puntual 2 del POUM “ajustos de la normativa i de plànols d’ordenació”

13.- Proposta d’alcaldia presidència per l’Aprovació del text refós de la modificació puntual número 8 del POUM a l’àmbit del PAU-5

14.- Proposta d’alcaldia presidència per l’Aprovació definitiva del projecte de reurbanització del carrer Pirineus i del carrer Paní

15.- Proposta d’alcaldia presidència per la resolució del recurs de reposició presentat contra l’Aprovació definitiva del projecte executiu per la construcció d’una pista de pàdel

16.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar l’acceptació de la cessió de vialitat efectuada al carrer Ponent i carrer Empordà

17.- Proposta d’alcaldia presidència per designar la defensa jurídica de l’Ajuntament i comparèixer al recurs contenciós 113/2023

18.- Proposta d’alcaldia-presidència d’aprovació de la certificació d’obres numero 4 i numero 5 del “Projecte de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló”

19.- Assumptes urgents

20.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.