Ple a l’Ajuntament: 26 novembre (19h al Centre Cívic)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 26 de novembre de 2020, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24 de setembre de 2020.

2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 19/10/2020, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2020.

3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 23/10/2020, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2020.

4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 22/10/2020, corresponent al tercer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2020 (acumulat fins 30/09/2020).

5.- Assabentament del decret núm. 2020DECR000371, de 23 de setembre de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2020-28.

6.- Assabentament del decret núm. 2020DECR000444, de 4 de novembre de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2020-29.

7.- Assabentament del decret núm. 2020DECR000467, de 19 de novembre de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2020-32.

8.- Assabentament de l’acord de la junta de govern local del dia 14 de setembre de 2020, d’aprovació de la Proposta d’Orió Eduserveis SL de balanç econòmic del servei de la llar d’infants pel curs 2020-2021.

9.- Assabentament de la sentència núm. 91/17 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, dictada en el recurs ordinari 305/2012.

10.- Assabentament de l’inici de l’expedient de replantejament de línies de terme dels municipis de Palau-saverdera i de Castelló d’Empúries

11.- Assabentament de l’inici de l’expedient de replantejament de línies de terme dels municipis de Palau-saverdera i de Pau.

12.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2020-30.

13.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-31 (expedient X2020001163) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

14.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2021.

15.- Proposta de l’alcaldia, de denegació de la segona pròrroga del contracte de concessió del servei de piscina municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo.

16.- Proposta de l’alcaldia, de designació del jutge de pau titular i substitut del municipi de Palau-saverdera.

17.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del “conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) entre el consell comarcal de l’alt Empordà i l’ajuntament de Palau-saverdera” i de facultar l’alcaldia per a la seva formalització.

18.- Proposta de l’alcaldia, de delegació a la diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.

19.- Proposta de l’alcaldia, de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de la Costa Brava – entiat local de l’aigua (CCB-ELA).

20.- Proposta d’acord per l’aprovació inicial del document únic de protecció civil (DUPROCIM) de Palau-saverdera

21.- Assumptes urgents

22.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.